Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pokyny k vypĺňaniu hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch

Všeobecné pokyny:
 1. V hlásení o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch (ďalej len „hlásenie“) sa vykazujú iba údaje o spotrebiteľských úveroch. Do hlásenia sa preto nezahŕňajú úvery poskytnuté bez úroku alebo akéhokoľvek poplatku, tzn. úvery s uvádzanou ročnou percentuálnou mierou nákladov (ďalej len „RPMN“) rovnou 0%, nakoľko takéto úvery nie sú spotrebiteľskými úvermi vzhľadom na znenie § 1 ods. 3 písm. i) zákona č. 129/2010 Z. z.
 2. V hlásení veritelia vypĺňajú stav vždy k poslednému kalendárnemu dňu uplynulého kalendárneho štvrťroka, t.j. k 31.3., 30.6., 30.9. a k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.
 3. Hlásenie je potrebné predložiť do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, t.j. za prvý štvrťrok bude hlásenie predkladané do 15.4., za druhý štvrťrok do 15.7., za tretí štvrťrok do 15.10. aktuálneho kalendárneho roka a za štvrtý štvrťrok do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
 4. Hlásenie sa predkladá v listinnej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky a elektronicky Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej banke Slovenska na uvedené adresy:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia finančného trhu
Štefanovičová 5
817 82 Bratislava
rpmn@mfsr.skrpmn@nbs.sk

Údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch sa elektronicky vypĺňajú do vzoru hlásenia pod názvom „Vzor_hlasenie.xml“, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (odkiaľ je možné ho stiahnuť). Vzor_hlasenia odporúčame otvoriť prostredníctvom programu MS Excel, vyplniť a následne uložiť ako súbor vo formáte XML.  (pozn. vzor súboru si uložte na svoj počítač a až následne ho z vyššie uvedenej aplikácie otvorte)
Na účely odporúčania sa elektronickým predkladaním rozumie predkladanie hlásenia prostredníctvom elektronickej pošty na adresu rpmn@mfsr.sk a zároveň v kópii na adresu rpmn@nbs.sk, tzn. jedným e-mailom na obe adresy súčasne!
Názvy súborov s hlásením predkladaných elektronicky sú jednotné v tvare

IČO spoločnosti_rok_štvrťrok_rpmn.xml“.

Špecifikácia predkladaného súboru s názvom „IČO spoločnosti_rok_štvrťrok_rpmn.xml“

Názov predkladaného súboru tvorí 21 znakov a jeho štruktúra je nasledovná:
 IČO spoločnosti  – osemmiestne identifikačné číslo spoločnosti, uvádza sa bez medzier
 _                         – podčiarkovník
 rok                      – štvormiestny numerický kód roka, za ktorý sú údaje predkladané
 _                         – podčiarkovník
 štvrťrok               – dvojmiestny numerický kód štvrťroka, za ktorý sú údaje predkladané
 _                         – podčiarkovník
 rpmn                   – skratka: Ročná percentuálna miera nákladov
 .                          – povinná bodka ako oddeľovač názvu súboru a prípony (name and extension)
 xml                     – znaky xml špecifikujú typ súboru

To znamená, že názov hlásenia predkladaného veriteľom s IČO 11 222 333 za prvý štvrťrok 2008 bude mať nasledovný tvar: „11222333_2008_01_rpmn.xml“

 1. V časti A hlásenia („Údaje o veriteľovi“) sa uvádzajú

- identifikačné údaje o veriteľovi – buď o právnickej osobe alebo o fyzickej osobe.
- druh veriteľa v tomto členení:
         a) banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky,
         b) lízingová spoločnosť,
         c) spoločnosť splátkového financovania,
         d) iné spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery.
- identifikačné údaje, telefónne číslo a e-mailová adresa osoby, ktorá vypracovala hlásenie, a osoby zodpovednej za hlásenie
- stav ku dňu – dátum posledného kalendárneho dňa daného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa hlásenie vypĺňa.

 1. V časti B hlásenia („Údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch“) – sa vypĺňajú všetky nezamknuté bunky. V prípade, ak veriteľ niektorý typ spotrebiteľského úveru v danom štvrťroku neposkytol, uvedie sa do bunky nula!
 2. Pri číslach sa používa desatinná čiarka, nie bodka!
 3. Pri zaokrúhľovaní údajov v hlásení na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo: ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná päť alebo je väčšia, potom sa k číslici na tomto desatinnom mieste pripočíta jednotka.

Pokyny k vypĺňaniu údajov za spotrebiteľské úvery poskytnuté prostredníctvom kreditných kariet

 1. Kreditnými kartami sa rozumejú spotrebiteľské úvery, ktoré spotrebiteľ získal prostredníctvom platobnej karty. Pri kreditných kartách sa vykazujú len nové zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré prvýkrát určujú výšku splátky, úrokovú sadzbu alebo výšku poplatkov dohodnutého obchodu medzi spotrebiteľom a veriteľom.
 2. Pri výpočte RPMN pri kreditných kartách sa použije predpoklad, že spotrebiteľský úver sa poskytuje na obdobie jedného roka a splatí sa v 12 rovnakých splátkach a v mesačných intervaloch. Ak veriteľ aplikuje pri kreditných kartách bezúročné obdobie aj vtedy, ak doba splácania presiahne toto obdobie, bude táto skutočnosť zohľadnená pri výpočte RPMN.
 3. Veritelia vyplnia nasledovné údaje:

     • Riadok 1, stĺpec 1 – Kreditné karty – objem
       - Do objemu sa započíta každý spotrebiteľský úver poskytnutý prostredníctvom kreditnej karty na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej počas príslušného kalendárneho štvrťroka, s príslušnou výškou tohto spotrebiteľského úveru.
     • Riadok 2, stĺpec 1 – Kreditné karty – RPMN
       - Údaj je váženým priemerom RPMN za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery prostredníctvom kreditných kariet, ktoré veriteľ poskytol počas príslušného kalendárneho štvrťroka. Váhovými informáciami sú zmluvne dohodnuté objemy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov prostredníctvom kreditných kariet za príslušný kalendárny štvrťrok.
       - Vážený priemer RPMN pre kreditné karty sa vykazuje v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta.

Pokyny k vypĺňaniu údajov za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery:

 1. V hlásení sa uvádzajú údaje o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Novoposkytnutým spotrebiteľským úverom sa rozumie nová zmluva o spotrebiteľskom úvere uzatvorená medzi spotrebiteľom a veriteľom. Novými zmluvami o spotrebiteľskom úvere sú
  1. zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ktoré prvýkrát určujú výšku splátky, úrokovú sadzbu alebo výšku poplatkov dohodnutého obchodu medzi spotrebiteľom a veriteľom,
  2. zmeny zmluvných podmienok zmluvy o spotrebiteľských úveroch uskutočnené za aktívnej účasti spotrebiteľa.
 2. Ak veriteľ počas uplynulého štvrťroka neposkytol spotrebiteľský úver na základe novej zmluvy o spotrebiteľskom úvere, nulové hlásenie sa neposiela.
 3. Veritelia vyplnia nasledovné údaje:

     • Riadky 3, 4 a 5, stĺpce 2, 4, 6, 8 a 10 – Objem novoposkytnutých spotrebiteľských úverov so zabezpečením alebo lízing
       - Do objemu sa započíta každý spotrebiteľský úver so zabezpečením alebo lízing poskytnutý na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej počas príslušného kalendárneho štvrťroka, s príslušnou výškou tohto spotrebiteľského úveru a príslušnou dohodnutou zmluvnou splatnosťou.

To znamená, že
  - v riadku 3, stĺpec 2 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane,
  - v riadku 3, stĺpec 4 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 6 až 12 mesiacov vrátane,
  - v riadku 3, stĺpec 6 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 1 až 5 rokov vrátane,
  - v riadku 3, stĺpec 8 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 5 až 10 rokov vrátane.
  - v riadku 3, stĺpec 10 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je viac ako 10 rokov.
  - v riadku 4, stĺpec 2 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane,
  - v riadku 4, stĺpec 4 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 6 až 12 mesiacov vrátane,
  - v riadku 2, stĺpec 6 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je 1 až 5 rokov vrátane,
  - v riadku 4, stĺpec 8 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 5 až 10 rokov vrátane,
  - v riadku 4, stĺpec 10 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je viac ako 10 rokov.
  - v riadku 5, stĺpec 2 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane,
  - v riadku 5, stĺpec 4 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 6 až 12 mesiacov vrátane,
  - v riadku 5, stĺpec 6 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 1 až 5 rokov vrátane,
  - v riadku 5, stĺpec 8 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 5 až 10 rokov vrátane.
  - v riadku 5, stĺpec 10 sa vykazujú spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je viac ako 10 rokov.

- Vykazuje sa celková suma spotrebiteľského úveru dohodnutá v zmluve o spotrebiteľskom úvere, a to bez ohľadu na to, či sa spotrebiteľský úver čerpá naraz alebo po častiach.
- Spotrebiteľské úvery sa vykazujú neznížené o opravné položky, ktoré k nim boli vytvorené.
- Spotrebiteľské úvery v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz, platného ku dňu zostavenia hlásenia.
- Do objemu novoposkytnutých spotrebiteľských úverov sa nezahŕňa akontácia.
- Zabezpečením sa rozumie dohoda, na ktorej základe je veriteľ oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku, ak dlžník nedodrží svoj záväzok alebo príde k splneniu vopred určenej podmienky, výkonom záložného práva alebo výkonom zabezpečovacieho prevodu práva.
- Objemy sa vykazujú v eurách s presnosťou na celé eurá.
- Zmluvná splatnosť sa vykazuje vrátane obdobia, ktoré je uvedené ako koniec intervalu zmluvnej splatnosti; napr. pri zmluvnej splatnosti od troch do šiestich mesiacov sa vykazujú spotrebiteľské úvery, ktorých zmluvná splatnosť je od troch mesiacov do šiestich mesiacov vrátane.

     • Riadky 3, 4 a 5, stĺpce 3, 5, 7, 9 a 11 – RPMN z novoposkytnutých spotrebiteľských úverov so zabezpečením alebo lízingu
       - údaj je váženým priemerom RPMN za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery za každý ich typ, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Váhovými informáciami sú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za príslušný kalendárny štvrťrok. To znamená, že v stĺpci 3, riadku 3 bude uvedený vážený priemer RPMN za všetky novoposkytnuté spotrebiteľské úvery so zabezpečením alebo lízing vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane atď.
       - vážený priemer RPMN pre príslušný typ úveru sa vykazuje v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta.

     • Riadky 6, 7 a 8 stĺpce 2, 4, 6, 8 a 10 – Objem ostatných novoposkytnutých spotrebiteľských úverov neuvedených v r. 1 až 5
       - Do objemu sa započíta každý spotrebiteľský úver neuvedený v riadkoch 1 až 5 poskytnutý na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere uzatvorenej počas príslušného kalendárneho štvrťroka, s príslušnou výškou tohto spotrebiteľského úveru a príslušnou dohodnutou zmluvnou splatnosťou.

To znamená, že
  - v riadku 6, stĺpec 2 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 mesiacov až 6 mesiacov vrátane,
  - v riadku 6, stĺpec 4 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 6 až 12 mesiacov vrátane,
  - v riadku 6, stĺpec 6 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 1 až 5 rokov vrátane,
  - v riadku 6, stĺpec 8 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 5 až 10 rokov vrátane.
  - v riadku 6, stĺpec 10 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je viac ako 10 rokov.
  - v riadku 7, stĺpec 2 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane,
  - v riadku 7, stĺpec 4 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 6 až 12 mesiacov vrátane,
  - v riadku 7, stĺpec 6 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 1 až 5 rokov vrátane,
  - v riadku 7, stĺpec 8 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 5 až 10 rokov vrátane,
  - v riadku 7, stĺpec 10 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške 1500,01 eur až 6500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je viac ako 10 rokov,
  - v riadku 8, stĺpec 2 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane,
  - v riadku 8, stĺpec 4 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 6 až 12 mesiacov vrátane,
  - v riadku 8, stĺpec 6 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 1 až 5 rokov vrátane,
  - v riadku 8, stĺpec 8 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 5 až 10 rokov vrátane.
  - v riadku 8, stĺpec 10 sa vykazujú ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške viac ako 6500 eur, ktorých zmluvná splatnosť je viac ako 10 rokov.

     • Riadky 6, 7 a 8, stĺpce 3, 5, 7, 9 a 11 – RPMN z ostatných novoposkytnutých spotrebiteľských úverov neuvedených v r. 1 až 5
       - údaj je váženým priemerom RPMN za novoposkytnuté spotrebiteľské úvery za každý ich typ, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Váhovými informáciami sú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za príslušný kalendárny štvrťrok. To znamená, že v riadku 6, stĺpci 3 bude uvedený vážený priemer RPMN za všetky novoposkytnuté ostatné spotrebiteľské úvery neuvedené v riadkoch 1 až 5 vo výške do 1500 eur vrátane, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu 3 až 6 mesiacov vrátane atď.
       - vážený priemer RPMN pre príslušný typ úveru sa vykazuje v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta.“

Ako používať súbory formátu XML

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Financie
 2. Finančný trh
 3. Ochrana finančných spotrebiteľov
 4. Spotrebiteľské úvery
 5. Pokyny k vypĺňaniu hlásenia o novoposkytnutých spotrebiteľských úveroch

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.