Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Medzinárodné sankcie

Problematike terorizmu sa medzinárodné spoločenstvá venujú od začiatku 20. storočia. Prvý pokus o univerzálnu definíciu terorizmu na pôde Ligy národov pochádza z roku 1937. Od tohto času sa boj proti terorizmu prelína s medzinárodným aj národným vývojom. Po útokoch na Spojené štáty americké z 11. septembra 2001 fenomén terorizmu nadobudol nové dimenzie. Nasledovali ďalšie v Španielsku, Rusku, v Spojenom kráľovstve a problém okrajový sa zrazu stal prioritným. Národný problém sa náhle zmenil na medzinárodný. Z celosvetového hľadiska lokálne skupiny, ako IRA či ETA boli vytlačené nadnárodnou Al-Khaidou a jej bunkami fungujúcimi na princípe spoločnej značky, ideológie ale aj samostatného financovania a minimálnych kontaktov. Následne sa urýchlili mnohoročné procesy pristúpenia a ratifikácie medzinárodných dohovorov týkajúcich sa terorizmu. Slovenská republika sa stala zmluvnou stranou každého z nich.

Cieľom medzinárodných sankcií je udržať alebo obnoviť medzinárodný mier a bezpečnosť podľa princípov Charty OSN a Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Ide predovšetkým o zmenu politiky vlády a štátu voči jednotlivcom alebo skupinám, ktoré nerešpektujú základné zásady právneho štátu, porušujú ľudské práva, medzinárodné právo alebo ohrozujú bezpečnosť. Medzinárodnými sankciami sa z pohľadu čl. 41 Charty OSN rozumejú príkazy, zákazy alebo obmedzenia prijaté Bezpečnostnou radou OSN, ktorej rozhodnutia sú členské štáty OSN v súlade s čl. 25 Charty povinné prijať a vykonať. Medzinárodnými sankciami sú aj rozhodnutia vyplývajúce z jednotlivých akcií Rady EÚ prijatých podľa čl. 28 Zmluvy o EÚ, ako aj spoločná pozícia Rady EÚ prijatá na základe čl. 29 Zmluvy o EÚ. Za medzinárodnú sankciu sa súčasne považuje aj naliehavé opatrenie prijaté Radou EÚ podľa čl. 75 a 215 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Cielené finančné sankcie:   EÚ často ukladá cielené finančné sankcie, ktoré môžu byť nasmerované na špecifické osoby, skupiny alebo subjekty zodpovedné za politiky alebo činnosť, voči ktorým sú výhrady. Takéto sankcie pozostávajú z povinnosti zmraziť všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje cieľových osôb a subjektov a zo zákazu vytvárania finančných alebo hospodárskych zdrojov priamo alebo nepriamo dostupných alebo inak prospešných týmto osobám a subjektom. Výnimky sú možné za osobitných podmienok a pri osobitných postupoch (napr. finančné prostriedky potrebné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie).

Cielené sankcie EÚ ako nástroj v boji proti terorizmu:   EÚ uplatňuje sankcie v kontexte rezolúcií BR OSN  1267(1999) a 1373(2001). Opatrenia sú prijaté voči jednotlivcom a skupinám uvedeným v tzv. „zozname teroristov EÚ“. EÚ takisto uplatňuje sankcie proti Al-Káide a Talibanu uložené zo strany OSN. Rezolúcie OSN 1267(1999) a 1373(2001) sa líšia tým, že každý z týchto predpisov sa zaoberá inými osobami a subjektmi, ktorých finančné prostriedky alebo iné aktíva majú byť zmrazené. Rezolúcia OSN 1267(1999) ukladá povinnosť bezodkladne zmrazovať finančné prostriedky alebo iné aktíva vo vlastníctve alebo pod kontrolou organizácií Al-Kájda a Taliban, ako aj osôb a subjektov s nimi spojených podľa označenia Komisie OSN pre sankcie voči Al-Kájde a Talibanu v súlade s uznesením BR OSN 1267(1999), vrátane prostriedkov odvodených z finančných prostriedkov alebo iných aktív vo vlastníctve alebo pod priamou či nepriamou kontrolou nich samých, resp. osôb konajúcich v ich mene alebo z ich poverenia, a zaistiť, aby ani tieto prostriedky, ani akékoľvek iné finančné prostriedky či aktíva neboli priamo či nepriamo sprístupnené v prospech takýchto osôb, či už pričinením ich štátnych príslušníkov alebo akýchkoľvek iných osôb na ich území. Pri vydaní rezolúcie OSN 1373(2001) konala Bezpečnostná rada OSN podľa kapitoly VII Charty OSN. Z uvedeného dôvodu sú jej uznesenia záväzné pre všetkých členov OSN. Rezolúcia OSN 1373(2001) ukladá povinnosť bezodkladne zmrazovať finančné prostriedky alebo iné aktíva osôb, ktoré spáchajú alebo sa pokúsia o spáchanie teroristických činov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Sankcie EÚ a OSN
  4. Oblasť medzinárodných sankcií EÚ a OSN
  5. Medzinárodné sankcie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.