Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Často kladené otázky

1. Kedy bude Vaše Oznámenie zverejnené v prehľade na webovom sídle MF SR?

Prehľad Oznámení je vyhodnocovaný a aktualizovaný štvrťročne vždy k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. daného roka a zverejnený na webovom sídle MF SR spravidla do 10 kalendárnych dní po skončení daného štvrťroka. To znamená, že ak ste Oznámenie elektronicky zaslali napr. 1.4. daného roka, toto Oznámenie bude zaradené do prehľadu Oznámení aktualizovaného k 30.6. daného roka. 

2. Je v Oznámení potrebné uviesť celú sumu, ktorá bude poskytnutá na projekt počas trvania projektu?

Príjemca pomoci v Oznámení v časti „Celkové náklady projektu“ uvádza celú sumu grantu, ktorá mu bude poskytnutá počas trvania projektu (napr. počas 2 rokov) a v časti „Výška prijatej pomoci“ uvádza už len sumu prostriedkov, ktoré mu boli reálne pripísané na bankový účet (podľa výpisu z účtu) do 30 dní od ich prijatia.

3. Ako je potrebné vyplniť Oznámenie, ak suma poskytnutá na projekt nie je vyplatená jednorazovo, ale prostredníctvom viacerých splátok v priebehu trvania projektu?

V takomto prípade sa oznamovacia povinnosť vzťahuje na každú prijatú čiastku. To znamená, že ak dĺžka trvania projektu je napr. 3 roky a suma na projekt je príjemcovi poskytnutá formou 3 splátok (napr. 1 záloha na každý rok trvania projektu), príjemca zašle MF SR v priebehu trvania projektu 3 Oznámenia (vždy do 30 dní od pripísania každej zálohy na bankový účet príjemcu).    

4. Čo robiť v prípade, ak nestihnete nahlásiť prijatie pomoci v lehote do 30 dní od jej pripísania na bankový účet?

V zmysle §20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. sú osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z EÚ, povinné oznamovať výšku prijatej pomoci MF SR v lehote do 30 dní od jej prijatia. V prípade, že príjemca si túto povinnosť nesplnil v zákonom stanovenej lehote, prijatie tejto pomoci je potrebné oznámiť MF SR dodatočne, pričom v Oznámení uvedie reálny dátum pripísania prostriedkov na bankový účet. 

5. Čo je potrebné uviesť v Oznámení v riadku „Forma finančnej pomoci“?

Do tohto riadku je potrebné uviesť “grant“ a cez pomlčku špecifikovať, či išlo o zálohovú platbu alebo o refundáciu výdavkov (napr. grant – zálohová platba).

6. Aké meno je potrebné uviesť v riadku „Meno a štatút signatára“?

V tomto riadku je potrebné vždy uviesť meno štatutára subjektu, ktorý prostriedky prijal (napr. ak je príjemcom pomoci škola, štatutárom bude riaditeľ školy).

7. Je po odoslaní elektronickej verzie Oznámenia potrebné zaslať MF SR aj jeho podpísanú verziu?

Nie, MF SR nie potrebné zasielať podpísanú verziu formulára, postačuje elektronická verzia.

8. Kedy príjemcovi finančnej pomoci vzniká oznamovacia povinnosť?

Oznamovacia povinnosť v zmysle §20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z sa viaže na pripísanie prostriedkov na bankový účet, pričom je potrebné uviesť aj dátum prijatia (podľa výpisu z bankového účtu), t. j. MF SR nie je potrebné nahlasovať výšku ešte len očakávanej sumy, ale až výšku reálne prijatej sumy.

9. Je po zaslaní elektronického Oznámenia dostupná na webovom sídle MF SR aj jeho verzia na stiahnutie, resp. potvrdenie o zaslaní Oznámenia?

Po odoslaní Oznámenia z webového sídla MF SR je vyplnené elektronické Oznámenie automaticky zaslané
na e-mailovú adresu, ktorú oznamovateľ uviedol v Oznámení.

10. Na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť?

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky subjekty, ktorým boli z rozpočtu Európskej únie poskytnuté granty na projekty, ktoré podporujú záujmy Európskej únie alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík Európskej únie a ktoré sú poskytované na základe uzatvorenej zmluvy s útvarmi Európskej komisie alebo s jej agentúrami.

Oznamovacia povinnosť sa netýka prijímateľov, ktorí prijali finančnú pomoc v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007-2013, Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, operačných programov v rámci Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020, Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (FEAD) a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu prostredníctvom platobných jednotiek, ktorým sa poskytujú prostriedky Európskej únie z certifikačného orgánu - Ministerstva financií SR, z Platobnej agentúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Oznamovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na finančnú pomoc prijatú v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

11. Čo robiť v prípade, že v Oznámení neviete priradiť prijaté finančné prostriedky k žiadnemu z programov z rolovacieho menu  v riadku „Názov programu/podprogramu“, resp. tento program nie je zaradený do zoznamu programov?

V tomto prípade je potrebné vyplniť v Oznámení riadok „Iné“ a po odoslaní Oznámenia zaslať kópiu zmluvy o projekte na e-mailovú adresu paragraf20@mfsr.sk. MF SR následne na základe zmluvy priradí projekt k jednému z programov a zaradí Oznámenie do svojej evidencie prijatých Oznámení.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Oznámenie o prijatí finančnej pomoci z EÚ
  3. Elektronické podávanie oznámení o prijatí pomoci priamo z EÚ
  4. Často kladené otázky

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.