Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Manuál č. 1/2016 – M k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF

Realizácia platobných príkazov od ich vytvorenia v informačnom systéme účtovania fondov (ISUF) až po odoslanie do aplikácie ManEx je využívaná v rámci výkonu platieb na účtovných okruhoch, ktoré v ISUF predstavujú jednotlivé organizácie podieľajúce sa na finančnom a účtovnom riadení všetkých operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Európskeho fondu rybného hospodárstva, predvstupových fondov, finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

Cieľom manuálu je popísať postupy pri práci v ISUF v rámci postupu prípravy platobného príkazu spočívajúcom vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch.  V rámci spracovania platobných príkazov popisuje hlavne proces ich vytvárania a schvaľovania v ISUF.  V manuáli je tiež popísaný postup sledovania zostatkov na bankových účtoch, postup spracovania resp. sťahovania výpisov z bankových účtov na pevný disk počítača, postup získania prehľadu realizovaných platieb. Manuál k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF je určený najmä pre finančných manažérov, finančných schvaľovateľov/overovateľov na platobných jednotkách, implementačných agentúrach, národnom kontaktnom bode a na certifikačnom orgáne.

Vydaním tohto manuálu sa ruší Manuál č. 1/2011 – M k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF, verzia 1.0

Manuál nadobúda účinnosť dňa: 20.1.2016

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Povstupové fondy EÚ
  3. Programové obdobie 2007 - 2013
  4. Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  5. Manuály sekcie európskych fondov
  6. Manuály vydané v roku 2016
  7. Manuál č. 1/2016 – M k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.