Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a súvisiacich zákonov

Novela zákona o energetickej efektívnosti a súvisiacich zákonov je účinná od 1. februára 2019.

Cieľom novely je explicitne umožniť subjektom verejnej správy vstupovať do projektov GES, a to spôsobom, aby nebolo potrebné navyšovanie verejného dlhu Slovenskej republiky. To si vyžadovalo okrem iného ustanoviť rozsah práv a povinností vlastníka alebo správcu majetku pri prenechaní majetku poskytovateľovi GES.

Novela zákona ďalej upravuje zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor tak, aby bola v súlade s metodikou Eurostatu. Subjekty verejnej správy, ktoré sa chcú vyhnúť dopadu na limity zadlžovania, ktoré sa na ne vzťahujú, to môžu dosiahnuť využitím vzoru zmluvy zverejneného podľa tohto zákona.

Je dôležité zdôrazniť, že v prípade zhodnotenia budovy, napr. zateplením, výmenou okien alebo strechy, nevzniká k tomuto majetku vlastnícke právo v prospech poskytovateľa GES. To znamená, že s majetkom verejnej správy bude môcť vlastník alebo správca nakladať, ale iba v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve.

S tým úzko súvisia aj situácie, kedy je potrebné pristúpiť k predčasnému ukončeniu zmluvy. Spravidla je predčasné ukončenie zmluvy vždy spojené s nárokom na kompenzáciu pre poskytovateľa GES, ktorej výška však závisí od dôvodov, pre ktoré sa zmluva predčasne ukončuje.  Novela zákona preto nastavuje všeobecné princípy, ktoré sa musia dodržať pri predčasnom ukončení.

Keďže sa očakáva, že GES budú využívať aj obce a VÚC, novela ďalej stanovuje v záujme vyššej transparentnosti, že obec, resp. VÚC bude musieť prostredníctvom zastupiteľstva schváliť zámer, že existuje záujem realizovať zlepšenie energetickej efektívnosti budovy alebo zariadenia v jej vlastníctve prostredníctvom GES.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. PPP projekty
  3. Garantované energetické služby
  4. Novela zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a súvisiacich zákonov

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.