Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Ako sa uchádzať o twinningové projekty v iných krajinách

Informácia o možnosti slovenských inštitúcií realizovať projekty Twinning a Twinning Light v iných krajinách

Slovensko sa od svojho vstupu do EÚ 1. mája 2004 môže podieľať na realizácii twinningových projektov v rámci programov EÚ už nielen z pozície prijímateľa, ale i poskytovateľa požadovaných služieb.

Základné podmienky pre uchádzača o realizáciu projektu

Účasť na realizácii projektov je založená na postupoch a pravidlách, ktoré sú uvedené v twinningovom manuáli vydanom Európskou komisiou.

Pre projekty, kde bol poskytovateľ služieb notifikovaný po 1. 4. 2012, je platná verzia twinningového manuálu z roku 2012.

Podávaniu ponúk zo strany členských štátov (vrátane Slovenska) sa venuje kapitola 3 (pre twinning) a kapitola 8.4. (pre twinning light).

Twinningový manuál – verzia 2012
[pdf, 520 kB]

Prílohy k twinningovému manuálu – verzia 2012
[pdf, 743 kB]

Ako sa uchádzať o Twinning

Twinningový projekt je projekt realizovaný spravidla ústrednými orgánmi štátnej správy členského štátu EÚ (v našom prípade Slovenska) – dodávajúcej potrebné služby prijímateľskej krajine. Štátni zamestnanci daného štátneho orgánu členskej krajiny (twinningový poradca, strednodobí a krátkodobí experti) sa zúčastňujú na misiách, v rámci ktorých riešia úlohy a vypracovávajú podklady a materiály požadované twinningovým partnerom prijímateľskej krajiny tak, ako je to uvedené v projektovom formulári (Project Fiche) /Annex C1, Prílohy k twinningovému manuálu/. Všetky náklady spojené s pobytom, cestovnými nákladmi a odmeňovaním twinningového poradcu a expertov, ako aj s kompenzáciou pre zamestnávateľskú inštitúciu, sú hradené z finančných prostriedkov programov EÚ schválených na daný projekt. V prípade záujmu zúčastniť sa na realizácii projektu ako twinningový partner, je potrebné vypracovať návrh na realizáciu projektu v súlade s Twinningovým manuálom /Annex C2, Prílohy k twinningovému manuálu/ a tento predložiť v termíne na predkladanie ponúk.

V súlade s Twinningovým manuálom a s Prílohami k twinningovému manuálu musí ponuka obsahovať minimálne tieto náležitosti:

Pri uchádzaní sa o poskytovanie poradenstva v rámci twinningového projektu inštitúcie rezortu MF SR nemusia samé pokryť všetky požadované činnosti definované v predkladanom návrhu projektu (Project Fiche). Návrhy na realizáciu twinningového (TW) alebo twinning light (TWL) projektu je možné posielať:

Rozdiely medzi Twinning light a Twinning projektom

Twinning light

Twinning light projekt (zjednodušený twinning) je orientovaný na rozsahovo menšie aktivity v oblasti budovania inštitúcií, kde nie je priestor na uplatnenie dlhodobého twinningového poradcu (Resident Twinning Advisor). Twinning light pozostáva z niekoľkých krátkodobých misií expertov naplánovaných v trvaní do 6 mesiacov (výnimočne do 8 mesiacov) a má celkový rozpočet zvyčajne do 250 000 € (niekedy je stanovená nižšia hranica). Všetky náklady spojené s pobytom, cestovnými nákladmi a odmeňovaním expertov, ako aj s kompenzáciou pre zamestnávateľskú inštitúciu, sú hradené z finančných prostriedkov programov EÚ schválených Bruselom na daný projekt.

V prípade záujmu zúčastniť sa na realizácii projektu ako twinningový partner, je potrebné vypracovať návrh na realizáciu projektu v súlade s Twinningovým manuálom a tento predložiť v termíne na predkladanie ponúk.

V súlade s časťou 8.4.2 Twinningového manuálu musí ponuka obsahovať minimálne tieto náležitosti:

V prípade projektu Twinning light je možné posielať len ucelené návrhy na realizáciu projektu (bez možnosti vytvoriť konzorcium s inou členskou krajinou EÚ) z jedného štátu EÚ, hoci ponuka môže obsahovať aj expertov z iných štátov EÚ, ktorí budú pracovať pod vedením projektového vedúceho krajiny podávajúcej ponuku na realizáciu projektu. Ponuky môžu byť vypracované v spolupráci s ďalšími inštitúciami v SR zaoberajúcimi sa danou problematikou a/alebo zahŕňať expertov z týchto inštitúcií.


Ďalšie informácie:

Všetky dôležité informácie o predvstupovej pomoci prostredníctvom twinningových projektov, o pomoci pre susediace krajiny EÚ alebo pre rozvojové krajiny je možné nájsť na internetových stránkach Európskej komisie (DG AIDCO, DG ELARG), a na stránkach Úradu vlády SR, ktorý plní úlohy národného kontaktného bodu pre twinning.


Programy EÚ, v rámci ktorých sa slovenské inštitúcie môžu uchádzať o realizáciu twinningových projektov v rámci pomoci:

IPA (INSTRUMENT FOR PRE-ACCESION ASSISTANCE)

http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm

Program IPA (Nástroj predvstupovej pomoci) poskytuje cielenú pomoc pre kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny pre vstup do Európskej únie: Chorvátsko*, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko, Kosovo (v zmysle rezolúcie BR OSN č. 1244).

* Chorvátsko je oprávnené čerpať zdroje programu IPA až do svojho vstupu do EÚ 1. 7. 2013.

ENPI (European Neghbourhood and Partnership Instrument)

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.htm, http://ec.europa.eu/world/enp/funding_en.htm

Program ENPI (Nástroj európskeho susedstva a partnerstva) poskytuje cielenú pomoc pre susediace krajiny EÚ: Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Moldavsko, Maroko, Palestínska samospráva, Rusko, Tunisko a Ukrajina (potenciálne Bielorusko, Líbia, Sýria).

Od 1. januára 2007 nahradil programy MEDA a TACIS.

Programy eú určené pre pomoc rozvojovým krajinám a pre spolurácu s ďalšími krajinami

DCI (DEVELOPMENT COOPERATION INSTRUMENT)

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm

DCI (Finančný nástroj pre rozvojovú spoluprácu) nahradil niekoľko geograficky a tematicky zameraných nástrojov EÚ. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu rozvojovej spolupráce s piatimi regiónmi: Latinská Amerika, Ázia, Stredná Ázia, Blízky Východ a Južná Afrika.

EDF (EUROPEAN DEVELOPMENT FUND)

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/edf_en.htm

EDF (Európsky rozvojový fond) je hlavným nástrojom EÚ pre poskytovanie pomoci na rozvojovú spoluprácu s ACPOCT krajinami.

Prehľad rozvojových krajín, s ktorými EÚ spolupracuje

http://ec.europa.eu/europeaid/where/index_en.htm

Všetky informácie o projektoch, ktoré hľadajú partnerov/dodávateľov v rámci jednotlivých programov EÚ zameraných na pomoc rôznym skupinám krajín je možné nájsť na internetovej stránke EuropeAid (vyhlásené, otvorené alebo uzavreté súťaže pre rôzne typy dodávateľov – verejné aj súkromné inštitúcie). Informácie je možné hľadať podľa rôznych kritérií: program EÚ, cieľová krajina, cieľový región, typ kontraktu, štádium výberového procesu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Projekty MF SR s podporou EÚ
  3. Ako sa uchádzať o twinningové projekty v iných krajinách

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.