Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Brexit

Dôležité odkazy:

Finančná správa Slovenskej republiky

Informačná platforma pre občanov a podniky
 

Vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a skončením prechodného obdobia sa od 1. januára 2021 začala nová kapitola vzťahov medzi EÚ a UK. Dohoda o obchode a spolupráci, ktorá bola dosiahnutá 24. decembra 2020 predstavuje pevný základ na zachovanie dlhodobého partnerstva a spolupráce. UK však opúšťa EÚ, odchádza z colnej únie a jednotného trhu. Od 1. januára 2021 tak dochádza k zmenám vo vzťahu k občanom a podnikateľom.

Aktuálny stav a stručný vývoj situácie

Aktiváciou článku 50 Zmluvy o EÚ zo strany Spojeného kráľovstva sa 29. marca 2017 prvýkrát v histórii EÚ začal proces vystúpenia členského štátu z EÚ. Ide o bezprecedentné rokovania, ktoré sú svojím rozsahom, povahou a komplexnosťou mimoriadne náročné pre obe strany - EÚ aj Spojené kráľovstvo. Aktivácia článku nadväzovala na referendum z 23. júna 2016, kedy za odchod hlasovalo 51,9 percenta voličov, zostať chcelo 48,1 percenta ľudí. Spojené kráľovstvo malo pôvodne opustiť Európsku úniu 29. marca 2019. Dňa 31.1.2020, sa po náročných rokovaniach naplnilo rozhodnutie občanov UK z referenda v roku 2016, vystúpiť z EÚ. Vďaka úsiliu oboch strán, Európskej únie a vlády UK, sa vystúpenie uskutočnilo riadeným spôsobom na základe Dohody o vystúpení, ktorá je právnym rámcom a definuje vysporiadanie doterajších záväzkov.

Od 1. februára 2020 začalo plynúť prechodné obdobie, ktoré trvalo do 31.12.2020. V uvedenom období sa vo vzťahu k občanom a podnikateľom nič zásadné nezmenilo. Zároveň ale poskytlo priestor pripraviť sa na zmenu, ktorá nastane od 1.1.2021, kedy sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať pravidlá colnej únie a voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

24. decembra 2020 sa vyjednávacím tímom  EÚ a UK, po náročných rokovaniach, podarilo dosiahnuť dohodu o usporiadaní budúcich vzťahov. Nové partnerstvo EÚ so Spojeným kráľovstvom rámcuje najmä Dohoda o obchode a spolupráci. Okrem obchodu s tovarom a službami, táto časť rieši aj širokú škálu ďalších oblastí: hospodárskej spolupráce, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia. Dohoda stanovuje aj nový rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú aj mechanizmy na riešenie sporov a postupy ako dohoda bude fungovať a ako sa bude kontrolovať.

Koordinácia Brexitu na národnej úrovni

Ministerstvo financií sa zúčastňovalo rokovaní Medzirezortnej koordinačnej skupiny (MKS) pre budúce vzťahy medzi EÚ a UK na úrovni štátnych tajomníkov, Medzirezortnej pracovnej skupinu pre budúce vzťahy medzi EÚ a UK na úrovni generálnych riaditeľov a siete rezortných koordinátorov. MKS vytvárala platformu pre horizontálne strategické diskusie a priestor pre komunikáciu so sociálnymi partnermi, mimovládnym sektorom, podnikateľským sektorom  a akademickou obcou o národných pozíciách k priebehu a výsledkom rokovaní.

Kompetencie v gescii MF SR

MF SR malo v procese negociácii o vystúpení UK z EÚ, respektíve o budúcich vzťahoch medzi EÚ a UK v gescii, okrem dosiahnutia dohody na finančnom vyrovnaní, aj daňovú oblasť a finančné služby. Európska komisia prostredníctvom vydávania aktualizovaných oznámení pomáhala pri pripravenosti jednotlivých sektorov na koniec prechodného obdobianový právny stav, ktorý nastal od 1. januára 2021.

Daňová a colná politika

Daňová oblasť

Na úrovni EÚ bolo počas negociácii potrebné vyriešiť uplatňovanie všetkých relevantných smerníc EÚ v oblasti priamych a nepriamych daní a rozhodnutí Rady (v rámci ktorých sa v oblasti priamych daní upravili vzťahy pre oblasť automatickej výmeny informácií s Monakom, San Marínom, Andorrou, Lichtenštajnskom a Švajčiarskom), kde UK figurovalo ako členský štát EÚ.

V zmysle smernice o DPH sa z UK stal od 1.1. 2021 tretí štát. Firmy budú musieť na účely DPH posudzovať vývoz a dovoz tak, ako to robia pri iných tretích štátoch, napr. Ukrajina. Pri dovoze alebo vývoze tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (tzv. excise goods, ako alkohol, tabak alebo palivo) bude potrebné splniť dodatočné formality. DPH sa pri dovoze bude účtovať v domácej krajine EÚ a tovar vyvážaný do UK bude oslobodený od DPH v materskej krajine, pričom vývozca bude musieť dodržiavať všetky daňové pravidlá týkajúce sa dovozu do UK.

Zo strategického hľadiska v kontexte boja proti daňovým podvodom a únikom bolo pre MF SR prioritou zabezpečiť kontinuálnu administratívnu spoluprácu s UK, ktorá je do veľkej miery pokrytá v rámci medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych právnych nástrojov uzavretých na úrovni OECD. EÚ a UK sa v rámci Dohody o obchode a spolupráci zaviazali uznávať zásady dobrej správy v daňových záležitostiach, najmä globálne normy pre daňovú transparentnosť a výmenu informácií, ako aj spravodlivú daňovú súťaž, a zaväzujú sa ich vykonávať. Taktiež bola opätovne zdôraznená podpora oboch strán akčnému plánu OECD v oblasti narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS) a obe strany potvrdili záväzok vykonávať minimálne normy OECD proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov. Na základe Dohody budú EÚ aj UK podporovať dobrú správu v daňových záležitostiach, zlepšovať medzinárodnú spoluprácu v oblasti zdaňovania a uľahčovať výber daňových príjmov. 

Výšku zdanenia v UK a prípadné zníženie sadzby dane na úroveň nižšiu ako je v krajinách EÚ (potenciálny daňový raj) bude potrebné hodnotiť v rámci skríningového procesu EÚ voči tretím krajinám (UK), ktoré pri nesplnení niektorého z kritérií v oblasti transparentnosti, spravodlivého zdaňovania a implementácie anti-BEPS opatrení alebo odmietnutí spolupráce a dialógu, budú mať za následok zaradenie na zoznam EÚ nespolupracujúcich jurisdikcií.

Colná oblasť

Na základe dosiahnutej dohody medzi EÚ a UK sa vytvorením zóny voľného obchodu od 1.1. 2021 podarilo vyhnúť komplikáciám pri obchodovaní oboch strán a uplatňovaniu nielen pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V praxi to znamená, že vzájomné obchodné vzťahy sa budú riadiť pravidlami Dohody o obchode a spolupráci. Tovarový obchod bude prebiehať bez ciel a bez kvót, čo platí aj pre poľnohospodársku produkciu. Avšak neznamená to voľný pohyb tovaru v takom rozsahu, ako tomu bolo počas prechodného obdobia. Pri obchodovaní medzi EÚ a UK je potrebné počítať s colnými kontrolami na hraniciach, ako aj s ďalšími colnými formalitami na prepravovaný tovar medzi oboma stranami. Viac informácii na webovej stránke Finančnej správy SR.

Finančné služby

oblasti finančných služieb nebol očakávaný priamy negatívny vplyv brexitu na slovenský bankový sektor a kapitálový trh. Slovenské finančné inštitúcie nie sú významným spôsobom napojené na UK. Práve to v tejto oblasti zastávalo MF SR strategický, konštruktívny a flexibilný prístup, avšak pod podmienkou dodržania záväzkov, vyplývajúcich z dohody o vystúpení UK. 

Regulačným cieľom EÚ bolo počas rokovaní vytvorenie spoločného trhu s finančným službami, pri dodržiavaní základných princípov v oblasti finančnej stability, ochrany investora/klienta a trhovej integrity. Priamym dôsledkom vystúpenia UK z EÚ je, že UK nie je po skončení prechodného obdobia viac viazané acquis EÚ (strata passportingu - práva poskytovať finančné služby v priestore EÚ27 a vice-versa). Z tohto pohľadu je UK braná ako tretia krajina, čo jej neumožňuje vykonávanie činností v rozsahu ako tomu bolo predtým.

Od 1. januára 2021 už nie sú platné povolenia na poskytovanie služieb z UK do krajín EÚ. Poskytovanie finančných služieb z UK do krajín EÚ je možné podľa príslušných pravidiel daného členského štátu pre tretie krajiny. EÚ môže na základe Dohody jednostranne povoliť finančným spoločnostiam so sídlom v UK operovať na finančných trhoch EÚ prostredníctvom udelenia ekvivalencie finančných služieb.

Taktiež sa EÚ a UK v rámci Dohody zaviazali, že vyvinú maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby sa na ich území uplatňovali medzinárodne dohodnuté normy v sektore finančných služieb pre reguláciu a dohľad, pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a pre boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa plateniu daní.

Finančné vyrovnanie

UK počas prechodného obdobia uplatňovala európsku legislatívu, ako keby bola členským štátom EÚ. Jej príspevky sa riadili aktuálnymi predpismi. Od 1. 1. 2021 má UK pozíciu tretej krajiny, kedy sú jej príspevky (vyrovnanie záväzkov pochádzajúcich z aktuálneho viacročného finančného rámca 2014-2020) považované za iné príjmy rozpočtu EÚ. Zároveň sa UK už od 30. marca 2019 nemôže zúčastňovať na rozhodovacom procese EÚ.

Užitočné odkazy:

Finančná správa Slovenskej republiky a brexit

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a UK

Príručka o clách pre podniky ako sa pripraviť na brexit

Ministerstvo zahraničných vecí – všeobecné informácie

Ministerstvo zahraničných vecí – informácie pre občanov

Vláda Spojeného kráľovstva - informácie

Európska komisia - informácie

Pripravenosť jednotlivých sektorov na koniec prechodného obdobia

Text Dohody o vystúpení UK z EÚ odsúhlasený na úrovni vyjednávačov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Brexit

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.