Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Európska investičná banka (EIB)

Logo - Európska investičná banka

Európska investičná banka (European Investment Bank - EIB, www.eib.org/en) je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej členmi je v súčasnosti 27 krajín Európskej únie (EÚ). Predstavuje veľmi flexibilný a efektívny zdroj financovania projektov členských štátov EÚ a mimo územia EÚ. Vznikla na základe článkov 129 a 130 Rímskej zmluvy zakladajúcej Európske hospodárske spoločenstvo, ktorú podpísali v Ríme 25. marca 1957 a nadobudla platnosť 1. januára 1958. 

Sídlo: Luxemburg, Luxembursko

Členovia EIB: 27 členských štátov EÚ. EIB je označovaná ako „EÚ banka“, pričom ale vykonáva operácie vo viac ako 150 krajinách. Činnosť EIB upravuje jej Štatút

Mandát: EIB poskytuje financovanie, ktoré prispieva k plneniu cieľov politiky EÚ hlavne v oblasti infraštruktúry, podpory malých a stredne veľkých podnikov a podnikov so strednou kapitalizáciou (mid-caps), inovácií a zručností, klimatických zmien a životného prostredia.


Orgány EIB

EIB má vlastnú administratívnu štruktúru a rozhodovacie orgány, ktoré sú nezávislé od ostatných inštitúcií EÚ:

Rada guvernérov (Board of Governors) pozostáva z ministrov navrhnutých každým z 27 členských krajín, zvyčajne ministrov financií. Rada stanovuje smernice pre úverovú politiku v súlade s cieľmi politiky EÚ, schvaľuje ročné finančné správy a účtovné závierky, rozhoduje o účasti banky na finančných operáciách mimo Európskej únie a o zvýšení základného imania EIB. Menuje členov Rady riaditeľov, Predstavenstva a Výboru pre audit.

Rada riaditeľov (Board of Directors) má výhradnú právomoc prijímať rozhodnutia o poskytovaní finančných prostriedkov, najmä vo forme úverov, záruk a o uzatváraní pôžičiek. Okrem sledovania riadneho chodu banky, Rada riaditeľov zabezpečuje, aby bola banka riadená v súlade s ustanoveniami zmluvy a štatútu a so všeobecnými smernicami stanovenými Radou guvernérov. Jej členovia sú menovaní guvernérmi na návrh členských štátov, a to na obdobie piatich rokov, ktoré sa môže opakovať. Členovia rady sa zodpovedajú iba banke. Rada riaditeľov pozostáva z 28 riaditeľov, pričom každý členský štát a Európska komisia menujú po jednom členovi.

Predstavenstvo (Management Committee) je stálym, kolektívnym, výkonným orgánom banky. Pozostáva z 9 členov (prezidenta banky a 8 viceprezidentov). Na základe právomoci prezidenta a pod dohľadom Rady riaditeľov zabezpečuje každodenný chod banky. Členovia predstavenstva sú menovaní Radou guvernérov na návrh Rady riaditeľov na obnovovateľné obdobie šiestich rokov a zodpovedajú sa výhradne banke.

Výbor pre audit (Audit Committee) je nezávislým orgánom, podliehajúcim priamo Rade guvernérov. Povinnosťou výboru je preveriť, či operácie banky zodpovedajú najlepšej bankovej praxi a je zodpovedný za audit účtov banky.

Prezidentkou banky a predsedom Rady riaditeľov je od 1. januára 2024 Nadia Calviño (Španielsko).


Slovenská republika a EIB

Všeobecná informácia

EIB pôsobí v SR od roku 1992. Vstupom SR do EÚ, 1. mája 2004, sa Slovenská republika stala akcionárom EIB. Na činnosť EIB v SR je priamo aplikovaný Štatút EIB, ktorý je jedným z Protokolov Zmluvy o založení EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ.

Zastúpenie SR v EIB

Slovenská republika patrí do neformálnej konštituencie spolu s Bulharskom, Cyprusom, Českou republikou, Maltou a Slovinskom.

Pozíciu guvernéra v Rade guvernérov zastáva minister financií SR. Slovenskú republiku v Rade riaditeľov zastupuje Martin Polónyi, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov Ministerstva financií SR. Alternátom je Peter Fröhlich, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovak Investment Holding, a.s.

Prostredníctvom svojho zástupcu sa Ministerstvo financií SR zúčastňuje pravidelných zasadnutí Výboru pre Investičný nástroj (Investment Facility Committee) pre krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria a zámorské krajiny a územia.

Úvery EIB pre SR

EIB zohráva významnú úlohu vo financovaní dlhodobých investičných projektov v Slovenskej republike. Je to najmä v oblasti rozvoja infraštruktúry – výstavba ciest a diaľnic, financovanie telekomunikačných projektov, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí a v oblasti energetiky so zameraním na racionálne využívanie energetických zdrojov.

Od roku 1992 schválila EIB Slovenskej republike úvery vo výške cca 9 mld. eur. Medzi najväčšie projekty spolufinancované EIB patria: výstavba Mostu Košická cez rieku Dunaj v Bratislave, výstavba nových častí diaľnic a rýchlostných ciest ako aj modernizácia malých časti existujúcich ciest, výstavba a modernizácia železničných tratí a sietí.

Spolupráca medzi SR a EIB sa v súčasnosti uskutočňuje na základe podpísanej Rámcovej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou z 18. júla 1997 (schválenej uznesením vlády SR č. 477 zo dňa 24. júna 1997).

Darcovské aktivity SR

V roku 2017 MF SR poskytlo príspevok vo výške 2 mil. EUR do Fondu Iniciatívy pre hospodársku odolnosť manažovaného EIB. Iniciatíva je zameraná na rýchlu mobilizáciu dodatočného financovania na podporu udržateľného rastu a financovanie projektov EIB vo verejnom a súkromnom sektore v krajinách južného susedstva a západného Balkánu v súvislosti s migračnou krízou. Do medzinárodných tendrov na projekty technickej spolupráce EIB sa môžu zapojiť aj slovenské podnikateľské subjekty.


Kontakt

European Investment Bank
98 - 100, boulevard Konrad Adenauer
L – 2950 Luxembourg
Luxembourg
www.eib.org/en

Kancelária skupiny EIB v Bratislave
House of European Union
Palisady 29
81106 Bratislava, Slovakia
Tel: +421 2221 12121
www.facebook.com/EIBinSK

Facebook Instagram LinkedIn Rss Twitter Youtube

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Medzinárodné finančné inštitúcie
  3. Európska investičná banka (EIB)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.