Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Skupina Svetovej banky (SB)

Logo - Skupina Svetovej banky

Skupina Svetovej banky (The World Bank Group) je zoskupenie piatich úzko prepojených inštitúcii.

Dve organizácie sú zastrešené termínom Svetová banka:

  1. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development - IBRD) 
  2. Medzinárodné združenie pre rozvoj (International Development Association - IDA).

Ďalšími troma organizáciami sú:

  1. Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC),
  2. Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) 
  3. Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID).

Svetová banka (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development) je medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorej hlavnou úlohou je realizácia rozvojových projektov, pôžičiek a rozvojovej pomoci pre verejný aj súkromný sektor v rámci chudobných krajín. IBRD má 189 členských krajín a SR je jej členom od roku 1993.


Slovenská republika a SB 

SR prostredníctvom MF SR vykonáva svoje práva vyplývajúce z jej členského podielu v IBRD. Od roku 1993 do konca roku 2008 SR prostredníctvom MF SR čerpala viacero pôžičiek a technickú asistenciu v oblastiach transformácie zdravotníckeho sektora, reštrukturalizácie bankového sektora, reformy riadenia verejných financií, reformy sociálnych dávok. Ku koncu roka 2008 SR graduovala z operácií IBRD a stala sa poskytovateľom rozvojovej pomoci.

V súčasnosti sa MF SR snaží viac zapojiť svoj podnikateľský sektor do rozvojových projektov IBRD a IFC cez technickú asistenciu a investičné projekty. IFC uskutočnilo mapovaciu štúdiu na Slovensku, z ktorej vyplýva, že na Slovensku existuje veľký potenciál pre zapojenie privátneho sektora do rozvojovej spolupráce. Funkciou tzv. Private Sector Liaison Officer (PSLO) bola poveraná EXIMBANKA SR. Úlohou PSLO je rozvíjať kontakt medzi súkromným sektorom a medzinárodnými finančnými inštitúciami, vyhľadávať biznis príležitosti, poskytovať poradenstvo ako lepšie angažovať spoločnosti do agendy rozvojovej spolupráce a zdieľať expertízu a know-how so súkromným sektorom. MF SR pripravilo pre lepšie pochopenie produktov IFC užitočný manuál.

Kontakt:

Jan van Bilsen
Country Manager and Head of Business Development
for Austria, Czech Repubic, Hungary, Slovak Republic and Switzerland
Bockenheimer Landstrasse 43, 60325 Frankfurt, Germany
Tel: +49 6 974 348 250
JVanbilsen@ifc.org
www.ifc.org

Ing. Silvia Gavorníková
riaditeľka medzinárodných vzťahov
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Grösslingová 1
813 50 Bratislava 1
T: +421/2/59 39 84 08
gavornikova@eximbanka.sk
www.eximbanka.sk

SR taktiež prostredníctvom MF SR pravidelne raz za tri roky finančne prispieva na riešenie rozvojových problémov najchudobnejších krajín sveta v spolupráci s IDA. Cieľom spolupráce je zníženie extrémnej chudoby, zdieľanie prosperity a plnenie udržateľných rozvojových cieľov. Slovenskí experti, spoločnosti a neziskové organizácie získali jedinečné skúsenosti z procesu ekonomickej a sociálnej transformácie plánovanej ekonomiky na trhovú ekonomiku, ktoré môže IDA využiť pri riešení rozvojových potrieb svojich klientov. Ide predovšetkým o oblasť efektívneho riadenia verejných financií, budovania zodpovedných inštitúcií a riadiacich systémov.

Guvernérom za SR vo Svetovej banke a členom Rady guvernérov, najvyššieho rozhodovacieho orgánu Svetovej banky, je minister financií SR. Jeho alternátom je viceguvernér NBS. V rámci Výkonnej rady Svetovej banky, jej hlavného operatívneho orgánu, je SR zastúpená prostredníctvom výkonného riaditeľa Svetovej banky za konštituenciu a svojho zástupcu v tejto konštituencii.

SR a Svetová banka: www.worldbank.org/en/country/eu
Konštituencia: www.worldbank.org/en/about/leadership/directors/eds10
Riadiace orgány: www.worldbank.org/en/about/leadership

Facebook Flickr Instagram LinkedIn Twitter Youtube

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Medzinárodné finančné inštitúcie
  3. Skupina Svetovej banky (SB)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.