Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Iné strategické materiály

Návrh na ozdravenie verejných financií

Súčasný stav aj výhľad slovenských verejných financií je neudržateľný a vyžaduje si zásadnú reakciu. Po dvoch zásadných krízach a nedostatočne proti-cyklickej rozpočtovej politike v dobrom ekonomickom období je zadlženie Slovenska nad všetkými pásmami národnej dlhovej brzdy. Aj aktuálna bilancia rozpočtu je po prijatí viacerých nových politík bez rozpočtového krytia veľmi nepriaznivá. Schodok hospodárenia sa v tomto aj najbližších rokoch očakáva blízko 7 % HDP, najviac v celej Európskej únii. K tomu všetkému začnú naše verejné financie už koncom tejto dekády čeliť nepriaznivému vplyvu starnutia populácie, v dôsledku čoho bude deficit rozpočtu aj dlh ďalej rásť. Bez fiškálne zodpovednej reakcie budúcich vlád by sa dlh už do dvoch dekád zdvojnásobil a skončil výraznejšie nad hranicou 100 % HDP. Ide o veľmi prudký nárast zadlženia, výrazne zvyšujúceho riziko bankrotu. K ozdraveniu verejných financií vyzývajú Slovensko aj mnohé zahraničné inštitúcie. Napríklad Európska komisia, ktorá aktuálne hodnotí Slovensko ako krajinu s najmenej udržateľnými verejnými financiami.

Nasledujúci materiál prezentuje široké a pestré “menu” konkrétnych konsolidačných opatrení, za pomoci ktorých sa môžu vrátiť slovenské verejné financie do zdravej kondície. Prílohou materiálu je takmer 100 opatrení.  Prichádzajúcej vláde vedia pomôcť zostaviť rozpočet na najbližšie tri roky tak, aby sa nepriaznivý trend verejných financií zvrátil. Konsolidačný mix s najmenej negatívnym vplyvom na ekonomiku by mal pozostávať primárne zo zníženia prevádzkových výdavkov a zamestnanosti vo verejnej správe. Rast by výraznejšie neohrozilo ani zacielenie sociálnych dávok a dotácií na tých, ktorí ich najviac potrebujú. Na príjmovej strane sa odporúča zvyšovanie nepriamych daní, najmä spotrebných, majetkových a “zelených” daní. Budúci demografický tlak je vhodné zmierniť reformami, ktorých pozitívne pro-rastové vplyvy sa zrejme prejavia až za horizontom rozpočtu. Zvýšenie potenciálu rastu ekonomiky môžu zabezpečiť najmä opatrenia smerujúce k vyššej zamestnanosti, napr. zlepšenie migračnej politiky, či podmienok pre zapojenie neaktívneho obyvateľstva na trhu práce.

Dokumenty na stiahnutie 

 

 

Moderné a úspešné Slovensko

Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030. Zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.

Vízia Moderné a úspešné Slovensko vznikla zadaním od lídrov krajiny. Jej autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom zverejnenia je zrozumiteľne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré posunú Slovensko zásadne vpred.

Dokumenty na stiahnutie 

 Videozhrnutia

Osem krátkych videí so zhrnutím najväčších priorít podľa autorov reformného dokumentu „Moderné a úspešné Slovensko“, ktoré prezentujú konkrétne kroky a výsledky ako sa dopracovať k modernému a úspešnému Slovensku.

 

Fiškálne reformy

Zelená ekonomika

Trh práce a sociálna udržateľnosť

Vzdelávanie

Veda, výskum a inovácie

Zdravie

Verejné inštitúcie a regulácie

Digitalizácia

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Inštitút finančnej politiky
  3. Strategické materiály
  4. Iné strategické materiály

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.