Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Apríl 2017

aktualizované dňa: 02. 05. 2017

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
03.04.2017 04.04.2017 05.04.2017 06.04.2017 07.04.2017
Príjmy spolu 15 390 147 3 144 471 3 164 692 3 179 231 3 203 983 3 251 640
v tom:
1. daňové 11 530 095 2 868 952 2 887 531 2 901 326 2 920 102 2 966 439
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -36 822 -30 498 -22 829 -10 553 14 163
daň z príjmov PO 3 143 755 969 345 974 362 976 269 977 868 977 957

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 74 462 74 736 74 797 75 086 75 270
DPH 5 748 794 1 281 642 1 288 128 1 292 152 1 296 339 1 317 577
spotrebné dane 2 255 390 498 800 498 960 498 922 498 974 498 939
2. nedaňové 1 161 474 144 755 146 227 146 935 147 474 148 487
3. granty a transfery 2 698 578 130 764 130 934 130 970 136 407 136 714
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 127 489 127 656 127 656 132 972 132 972
Výdavky spolu 17 383 366 3 704 612 3 735 962 3 770 237 3 793 823 3 901 668
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 3 516 350 3 544 094 3 569 715 3 592 739 3 692 072
kapitálové výdavky 2 739 019 188 262 191 868 200 522 201 084 209 596
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -560 141 -571 270 -591 006 -589 840 -650 028
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
10.04.2017 11.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 18.04.2017
Príjmy spolu 15 390 147 3 296 852 3 334 208 3 424 560 3 448 243 3 453 599
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 008 410 3 041 728 3 069 027 3 091 059 3 090 142
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 40 483 59 905 78 201 98 949 106 682
daň z príjmov PO 3 143 755 979 196 980 591 982 276 977 883 977 904

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 75 494 75 891 76 888 79 258 80 734
DPH 5 748 794 1 331 540 1 343 413 1 347 641 1 350 594 1 339 970
spotrebné dane 2 255 390 499 037 499 096 499 205 499 303 499 552
2. nedaňové 1 161 474 151 647 155 469 157 229 158 278 163 735
3. granty a transfery 2 698 578 136 795 137 011 198 304 198 906 199 722
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 132 972 132 972 194 230 194 826 195 629
Výdavky spolu 17 383 366 4 085 506 4 103 014 4 151 603 4 164 255 4 178 198
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 3 869 564 3 882 339 3 927 664 3 939 222 3 952 815
kapitálové výdavky 2 739 019 215 942 220 675 223 939 225 033 225 383
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -788 654 -768 806 -727 043 -716 012 -724 599
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 24.04.2017 25.04.2017
Príjmy spolu 15 390 147 3 468 942 3 228 261 3 130 783  3 173 518 3 521 718
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 102 533 2 855 474 2 731 736 2 768 026 3 108 559
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 106 299 -135 280 -142 239 -150 137 -157 505
daň z príjmov PO 3 143 755 976 097 967 027 961 925 931 274 924 779

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 81 224 81 307 81 371 81 546 81 862
DPH 5 748 794 1 353 697 1 356 588 1 239 875 1 310 595 1 557 439
spotrebné dane 2 255 390 499 679 500 001 504 638 508 247 615 063
2. nedaňové 1 161 474 166 629 172 247 198 381 204 736 210 377
3. granty a transfery 2 698 578 199 780 200 540 200 666 200 756 202 782
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 195 629 196 372 196 489 196 498 198 500
Výdavky spolu 17 383 366 4 193 950 4 250 437 4 266 690 4 278 537 4 291 221
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 3 963 164 4 018 693 4 034 745 4 043 593 4 055 684
kapitálové výdavky 2 739 019 230 786 231 744 231 945 234 944 235 537
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -725 008 -1 022 176 -1 135 907 -1 105 019 -769 503
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2017
26.04.2017 27.04.2017 30.04.2017
Príjmy spolu 15 390 147 3 899 694 3 924 854 3 920 118
v tom:
1. daňové 11 530 095 3 482 618 3 495 961 3 483 753
z toho:
daň z príjmov FO 5 365 -166 094 -174 067 -181 697
daň z príjmov PO 3 143 755 956 132 948 347 935 188

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

190 024 81 891 81 951 81 997
DPH 5 748 794 1 828 141 1 855 324 1 862 684
spotrebné dane 2 255 390 694 928 696 210 696 240
2. nedaňové 1 161 474 214 284 226 094 232 995
3. granty a transfery 2 698 578 202 792 202 799 203 370
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 655 927 198 500 198 500 199 056
Výdavky spolu 17 383 366 4 304 582 4 320 220 4 555 241
v tom:
bežné výdavky 14 644 347 4 065 790 4 077 940 4 302 881
kapitálové výdavky 2 739 019 238 792 242 280 252 360
Schodok/Prebytok - 1 993 219 -404 888 -395 366 -635 123
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2017
  5. Apríl 2017

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.