Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 1-2012-U k formulárom používaným v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

Certifikačný orgán má v zmysle uznesenia vlády SR č. 562/2011 zo dňa 24.08.2011 k materiálu Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014, časť 3.1.3, písm. f) v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu FM EHP a NFM v spolupráci s NKB určených pre subjekty zapojené do finančného riadenia.

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné formuláre odhadu čerpania prostriedkov v rámci finančných mechanizmov, výkazu výdavkov správcu programu, správy o čerpaní a overení, odhadu očakávaných platieb správcu programu, oznámenia výšky úrokov naakumulovaných na účtoch správcu programu, žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a správy o zosúlaďovaní medzi certifikačným orgánom a správcom programu.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z národnej legislatívy, z podmienok stanovených v dokumente Systém financovania a finančného riadenia FM EHP a NFM v rámci programového obdobia 2009 - 2014 a z legislatívy a predpisov platných v rámci FM EHP a NFM.

Toto usmernenie je určené pre certifikačný orgán, národný kontaktný bod, správcov programov a prijímateľov. SP, ktorí sú zodpovední za implementáciu konkrétneho programu v rámci FM EHP/NFM, sú povinní žiadať o prostriedky finančného príspevku formou uvedenou v prílohe č. 2 tohto usmernenia spolu s príslušnou priebežnou finančnou správou (IFR). NKB ako správca fondu technickej asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni využíva formulár, ktorý tvorí prílohu č. 14 tohto usmernenia.

Predmetom aktualizácie č. 1.5 je:

Aktualizácia (verzia 1.5) nadobúda účinnosť:  15. 08. 2017

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2009 – 2014
  4. Usmernenia sekcie európskych fondov
  5. Usmernenie č. 1/2012-U k formulárom používaným v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.