Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Užitočné informácie týkajúce rozpočtu EÚ

Záväzky (Commitment appropriations - CA) pokrývajú celkové náklady na zákonné záväzky zahrnuté do rozpočtu EÚ v priebehu finančného roku.

Platby (Payment appropriations - PA) sú prostriedky určené na splácanie zákonných záväzkov zahrnutých do rozpočtu EÚ v bežnom finančnom roku a/alebo v predchádzajúcich finančných rokoch.

Výdavková kapitola (heading) – oblasť rozpočtu EÚ podľa členenia rozpočtu na základe priorít; šiestimi výdavkovými kapitolami jednoročného rozpočtu EÚ ako i VFR sú: 1. Inteligentný a inkluzívny rast, 2. Udržateľný rast: prírodné zdroje, 3. Bezpečnosť a občianstvo, 4. Globálna Európa, 5. Administratíva a 6. Kompenzácie.

Diferencované finančné prostriedky (Differentiated appropriations) sú prostriedky určené na čerpanie počas viacerých finančných rokov. Teda rozpočtový záväzok na daný finančný rok sa nerovná čerpaniu. Ako príklad môžu poslúžiť prostriedky pre štrukturálne a investičné fondy, pri ktorých sa uplatňuje pravidlo čerpania n+3 (čerpanie v danom roku a počas nasledujúcich troch rokov).

Nediferencované finančné prostriedky (Non-differentiated appropriations) sú prostriedky určené na čerpanie v danom finančnom roku, teda ich čerpanie nie je rozložené na viacero rokov. Čerpanie sa v tomto prípade rovná záväzku. Ide napr. o priame platby pre poľnohospodárov vo výdavkovej kapitole č.2 Udržateľný rast: prírodné zdroje.

Osobitné nástroje: Delia sa na tematické a netematické. Počas rokov 2021 – 2027 sú vyčlenené nasledovné tematické osobitné nástroje: Rezerva na solidaritu a núdzovú pomoc (SEAR), Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), Pobrexitová adaptačná rezerva. Okrem nich sa tu nachádzajú aj netematické osobitné nástroje, konkrétne je to: Nástroj flexibility, Nástroj jednotnej rezervy.

Okrem týchto nástrojov stanovených v nariadení o VFR sa mimo rozpočtu nachádza viacero zvereneckých fondov (Sýria, Afrika) ako aj Nástroj pre utečencov v Turecku.

Flexibilita rozpočtu EÚ – pre rozpočet EÚ platia striktné pravidlá pre dodržanie účelu použitia, pričom je veľmi zložité presunúť voľné prostriedky v rámci kapitol (resp. v čase) – vyžaduje si mobilizáciu Nástroja flexibility, resp. Rezervy na nepredvídané udalosti. Väčšia flexibilita rozpočtu je požiadavka hlavne EP a EK, pričom EP sa do nariadenia o VFR pre roky 2021 – 2027 podarilo presadiť možnosť flexibility platieb v rámci jednotlivých rokov (prostredníctvom „Celkovej rezervy pre platby“ je možné upraviť/navýšiť stropy jednoročných rozpočtov EÚ o nevyužité prostriedky z predchádzajúcich rokov, táto flexibilita je však ku koncu VFR ohraničená, aby nedošlo k príliš veľkému akumulovaniu platieb v poslednom rozpočtovom roku VFR).

Zásady a uplatňovanie mechanizmu podmienenosti: Dodržiavanie zásady právneho štátu je nevyhnutnou podmienkou správneho finančného riadenia a účinnosti financovania EÚ. Nariadením sa preto v dlhodobom rozpočte na roky 2021 – 2027 stanoví nový mechanizmus na ochranu rozpočtu EÚ pred porušeniami pri vykonávaní spoločne dohodnutých pravidiel a predpisov. Podľa týchto návrhov môže Únia pozastaviť, znížiť alebo obmedziť prístup k finančným prostriedkom EÚ, a to spôsobom, ktorý bude primeraný povahe, závažnosti a rozsahu takýchto porušení. Nemalo by to vplyv na povinnosti dotknutých členských štátov, pokiaľ ide o konečných prijímateľov a príjemcov.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Užitočné informácie týkajúce rozpočtu EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.