Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Verejné obstarávanie

Bol prijatý zákon č. 503/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (účinný od 1. 1. 2010). V tejto novele sú okrem iného zapracované čiastkové závery Analýzy, a to najmä:

Novým spôsobom je legálne definovaný pojem koncesia. Pod koncesiou sa rozumie PPP projekt, v ktorom dochádza:

  • a)  k platbám konečných užívateľov súkromnému partnerovi za užívanie stavby alebo poskytovanie služieb (riziko dopytu) alebo
  • b)  k platbám verejného partnera súkromnému partnerovi za kvalitu, dodržiavanie dohodnutých parametrov poskytovanej služby a dostupnosť služby (riziko dostupnosti) alebo
  • c)  ku kombinácii platieb v písm. a) a b).

 V porovnaní s predchádzajúcim stavom sa nová právna úprava vzťahuje aj na koncesie na služby, ktoré boli predtým zo zákona o verejnom obstarávaní vylúčené.

Nová právna úprava sa vzťahuje na koncesie na stavebné práce a koncesie na služby, ktorých predpokladaná hodnota sa rovná, alebo je vyššia ako 5 150 000 eur.

Odstraňuje sa zmätočná právna úprava správy majetku koncesionárom vo vzťahu k správe majetku podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Vypustilo sa ustanovenie, podľa ktorého uzavretím koncesnej zmluvy koncesionár nadobúda práva a povinnosti správcu majetku. Takáto dikcia mohla pripúšťať aj výklad, že sa jedná o správu majetku štátu, čo by bolo v rozpore s úpravou zákona o správe majetku štátu. Navyše táto problematika musí byť zo systematického hľadiska komplexne upravená v zákone o správe majetku štátu.

Komplexne sa právne upravila koncesná lehota. Odstránil sa zákonný časový limit koncesnej lehoty 30 rokov. Podľa novej právnej úpravy je koncesná lehota určená v koncesnej zmluve. Začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po kolaudácii stavby alebo po jej uvedení do trvalej prevádzky, alebo po inej udalosti podľa koncesnej zmluvy, ak už koncesionár mal alebo mohol mať výnosy z prevádzkovania stavby alebo z poskytovania služby. Koncesnú lehotu nemožno stanoviť na neurčitý čas.

Ostatné závery Analýzy navrhujúce zmeny zákona o verejnom obstarávaní budú zapracované do novely, ktorá má byť podľa uznesenia vlády SR  č. 609/2009 predložená na rokovanie vlády SR do 31. 12. 2010.