Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2005 k postupu účtovania Kohézneho fondu na úrovni Sprostredkovateľského orgánu pod Platobným orgánom

Usmernenie č. 3/2005-NF k postupu účtovania Kohézneho fondu na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod platobným orgánom v ISUF

Dátum vydania: 24. 03. 2005

Dátum platnosti: 01. 04. 2005

Sprostredkovateľský orgán pod Platobným orgánom (ďalej len "SOPO") vystupuje z hľadiska účtovníctva ako vnútorná organizačná zložka bez právnej subjektivity a súčasť právnickej osoby - účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorá je ministerstvom alebo inou právnickou osobou ktoré plnia funkcie SOPO. SOPO vystupuje zároveň ako organizačná zložka informačného systému účtovania fondov EÚ (ďalej len "ISUF").  

Účtovné prípady, ktoré vznikajú na úrovni SOPO sa účtujú v rámci samostatného účtovného okruhu ISUF priradeného ku konkrétnemu SOPO. 

V rámci ISUF sa vedie účtovníctvo spôsobom, ktorý zabezpečuje:

- jednotný spôsob sledovania a účtovania Kohézneho fondu na úrovni všetkých SOPO prostredníctvom jednotnej konfigurácie systému, vrátane centrálnej tvorby účtového rozvrhu, 

- oddelené účtovanie účtovných prípadov vznikajúcich na úrovni SOPO od ostatných účtovných prípadov vznikajúcich v rámci účtovnej jednotky - právnickej osoby, ktorá plní funkcie SOPO a ktorej je SOPO súčasťou, účtovaním účtovných prípadov vznikajúcich na úrovni SOPO účtovnom okruhu ISUF, 

- začlenenie účtovníctva vedeného na úrovni SOPO do účtovníctva účtovnej jednotky - právnickej osoby ktorej je súčasťou a to dodržiavaním rámcovej účtovej osnovy a postupov účtovania prislúchajúcich danej právnickej osobe a zostavovaním a poskytovaním údajov v štruktúre účtovnej závierky z ISUF za samostatný účtovný okruh priradený SOPO na účely zostavenia účtovnej závierky za právnickú osobu - účtovnú jednotku podľa zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo na úrovni SOPO sa vedie v súlade s opatrením MF SR č. 24 501/2003-92 z 11.12.2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky v znení opatrenia MF SR č. 10717/2004-74 z 24.11.2004  a v súlade s opatrením MF SR č. 1407/2003-93 zo dňa 25. 2. 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavnou činnosťou nie je podnikanie v znení neskorších predpisov.