Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Spoločenstvo

Spoločenstvo je právnickou osobou založenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na spravovanie spoločných častí a spoločné zariadenia domu, nebytových priestorov v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstva a pozemkov. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie, ktoré tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov, štatutárnym orgánom je predseda  a činnosť spoločenstva kontroluje rada.

Podľa § 7c ods. 2 zákona o vlastníctve bytov predsedu volí zhromaždenie na tri roky. Za predsedu môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome a je bezúhonná.

Podľa § 14b ods. 1 písm. b) zákona o vlastníctve bytov o voľbe alebo odvolaní predsedu spoločenstva rozhodujú vlastníci nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vlastníci podľa § 14 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov prijímajú rozhodnutia na zhromaždení alebo písomným hlasovaním.

Na zabezpečenie činností, ktoré súvisia so správou domu, môže predseda ako štatutárny orgán spoločenstva uzatvárať v mene a na účet vlastníkov zmluvy na dodávku tovarov alebo služieb, napr. na opravu výťahov, dodávku tepla, odvoz smetí, revízne kontroly a pod. Ide o činnosti, ktoré spoločenstvo nemôže zabezpečiť vo vlastnej réžii, a preto musí uzavrieť zmluvu na poskytnutie služby. Vlastníci si však môžu dohodnúť, že na platnosť niektorých zmlúv je potrebné ich schválenie zhromaždením vlastníkov.