Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2022-U k účtom PO, RO alebo SO, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z PO a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v ŠP v rámci PO 2021 – 2027

Predmetom aktualizácie usmernenia č. 3/2022 – U vo verzii 2.0 je:

  • zmena vo vedení vyrovnávacích účtov  platobného orgánu pre prostriedky zo štátneho rozpočtu z kapitoly VPS (bod 3 usmernenia),
  • doplnenie prílohy 1 k usmerneniu, ktorou je zoznam účtov riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov s platobnou funkciou pre odvody na základe  rozhodnutí ÚVA, účtov platobného orgánu pre odvody na základe rozhodnutí ÚVA a pre nezrovnalosti a vratky.

Usmernenie (verzia 2) nadobúda účinnosť: 23.5.2023
Poznámka: dňa 8.6.2023 bola zverejnená  opravená príloha 1  k usmerneniu  č. 3/2022 – U vo verzii 2.0 v dôsledku formálnej chyby v kóde VOJ pre SO MŠVVŠ SR.

Usmernenie č. 3/2022 - U k účtom platobného orgánu, riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z platobného orgánu a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v Štátnej pokladnici v rámci programového obdobia 2021 – 2027 vydáva sekcia európskych fondov MF SR na účely:

  • správneho založenia účtov platobného orgánu a riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu, ktorý realizuje platby a prijíma prostriedky z platobného orgánu a z vysporiadania finančných vzťahov na svoje účty v Štátnej pokladnici (ďalej len riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán s platobnou funkciou) a ich správneho používania v súvislosti s poskytovaním príspevku podľa zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon);
  • správnej realizácie úhrad pohľadávok z príspevku a pohľadávok z rozhodnutia v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • správneho sledovania a vykazovania aktuálneho dopadu korekcií, finančných opráv a vrátených finančných prostriedkov v rámci realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu na schodok verejnej správy podľa metodiky ESA 2010 v súlade s opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a priebežného dopĺňania uvoľnených zdrojov štátneho rozpočtu z titulu nezrovnalostí do alokácie programu na financovanie nových oprávnených projektov v rámci príslušnej kapitoly a sektora verejnej správy.

Usmernenie (verzia 1) nadobudla účinnosť: 8.7.2022