Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuály vydané v roku 2017

Cieľom manuálu je poskytnúť komplexný popis technicko-funkčných procesov evidencie a spracovania údajov k nezrovnalostiam a pohľadávkovým dokladom v informačnom systéme ITMS2014+. Manuál dopĺňa (nenahrádza) metodické informácie a postupy uvedené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, v usmernení Ministerstva financií SR č. 2/2015-U  k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020 a usmernení Ministerstva financií SR č. 3/2015-U k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu z pohľadu postupnosti aktivít a procesov, t. j. popisuje jednotlivé kroky spracovania údajov k nezrovnalosti, resp. vysporiadania finančných vzťahov od iniciálnej evidencie v ITMS2014+ až po vysporiadanie – vrátenie finančných prostriedkov.

 

Manuál je určený pre zamestnancov riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek a orgánu auditu.

 

Manuál nadobúda účinnosť dňa 01.12.2017