Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Použitie rezervy na prostriedky Európskej unie a odvody Európskej unii

Použitie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii

Vláda SR na svojom rokovaní 6. septembra 2006 schválila uznesením číslo 743/2006 materiál „Použitie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii“, v ktorom v zmysle bodu C.1 splnomocnila ministra financií schvaľovať prípadné zmeny a doplnenia použitia rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii.

Prvú zmenu schválil minister financií v zmysle bodu 7.A záverov rokovania Porady vedenia Ministerstva financií SR 18. decembra 2006. Použitie rezervy na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii v takto upravenom znení bolo účinné od 1. januára 2007.

Z aplikačnej praxe pri uzatváraní prvého programového obdobia vyplynula potreba aktualizovať vnútornú štruktúru danej rezervy, pričom výška rozpočtovaných prostriedkov, schválených v rozpočte verejnej správy na rok 2009 a výška prostriedkov z predchádzajúcich rokov, o ktoré bol zvýšený limit čerpania výdavkov v roku 2009 v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zostáva nezmenená. Rovnako zostáva nezmenený účel použitia rozpočtových prostriedkov v zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 523/2004 Z.z.

Predkladaný materiál popisuje členenie a oblasti čerpania rezervy, ako aj príčiny vzniku výdavkov, na ktorých krytie je rezerva určená. Účelom zmeny je zjednodušenie vnútornej štruktúry rezervy za účelom flexibilnejšieho využívania prostriedkov v priebehu rozpočtového roka a tiež v prípade použitia zostatku zdrojov v nasledujúcich rokoch.

Uvedený materiál nadobúda účinnosť 1. mája 2009.