Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.2

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, verzia 7.0 bola schválená ministrom financií SR a vydaná s platnosťou od 01.04.2008. Predkladaná verzia 7.2 predstavuje dodatok k tomuto materiálu.

Úpravy v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 sa týkajú:

  • doplnenia možnosti uchovávania dokumentácie do do 3 rokov od uzatvorenia programového dokumentu;
  • úpravy predkladania výkazu nezrovnalostí a vratiek;
  • zosúladenia právnych predpisov SR (finančná kontrola vs. vládny audit, dohoda o splátkach);
  • zosúladenia s usmernením MF SR č. 16/2008-U k nezrovnalostiam (lehoty, prípady predkladania nezrovnalostí, príloha č.1).

 

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia štrukturálnych fondov, ktoré sú metodicky upravené MDVRR SR a vládny audit, ktorý usmerňuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Materiál nadobúda platnosť 15.10.2011.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov sú v prípade potreby povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia, verzie 7.2 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 15.11.2011.