Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.0

Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 7.0

Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu súvisia so zjednodušením finančného riadenia štrukturálnych fondov a so zohľadnením skutočností vyplývajúcich  z reálnej implementácie štrukturálnych fondov od začiatku programového obdobia 2004 - 2006.

Úpravy v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 sa týkajú najmä:

  • špecifikácie používania účtov  jednotlivých konečných prijímateľov/príjemcov pomoci;
  • zrušenia povinnosti predkladať nulové zúčtovania zálohových platieb konečným prijímateľom na riadiaci orgán/sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom. Nulové čerpanie bude konečný prijímateľ deklarovať oznámením predloženým riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom formou listu;
  • zapracovania organizačných zmien na MF SR dotýkajúcich sa systému finančného riadenia;
  • špecifikácie predkladania záverečných žiadostí o platbu v prípade systému predfinancovania a zálohových platieb;
  • definovania povinností riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom týkajúcich sa prechodu práv a povinností konečného prijímateľa/príjemcu pomoci na iný subjekt
  • predkladania analýzy poskytnutých a zúčtovaných zálohových platieb;
  • sledovania poskytnutia a zúčtovávania zálohových platieb v rámci projektu konečného prijímateľa;
  • špecifikovania povinností jednotlivých subjektov súvisiacich s predkladaním správy o zistenej nezrovnalosti.

Platnosť Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, verzie 7.0 je od 01. 04. 2008. 

Koncepcia systému finančného riadenia ŠF, verzia 7.0
Obal

Predkladacia správa

Materiál

Zoznam príloh

Prílohy