Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 6/2004-ŠF k zabezpečeniu príslušných právomocí platobnej jednotky pre postupy v rámci RIS

Usmernenie č. 6/2004-ŠF k zabezpečeniu príslušných právomocí platobnej jednotky pre postupy v rámci RIS

Dátum vydania: 19. 05. 2004

Dátum platnosti: 19. 05. 2004

Vzhľadom na skutočnosť, že platobné jednotky sú v procese finančného riadenia štrukturálnych fondov priamo zodpovedné za prostriedky ES a prostriedky príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, je potrebné zabezpečenie príslušných kompetencií u príslušného správcu kapitoly. 

Ide o nasledujúce oblasti prístupových práv do RIS, ktoré v zmysle platnej Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov majú byť zabezpečované priamo platobnou jednotkou: 

1. Rozpočtové opatrenia na úrovni správcu kapitoly:

Platobná jednotka schvaľuje rozpočtové opatrenia, týkajúce sa presunov prostriedkov ES a spolufinancovania ŠR na konečných prijímateľov, resp. presunov medzi rozpočtovými položkami a zabezpečuje zodpovedajúce úpravy rozpočtu v module úprav rozpočtu. Správcovi kapitoly predkladá schválené rozpočtové opatrenie na vedomie. 

2. Rozpočtové opatrenia predkladané na schválenie ministerstvu financií:

Rozpočtové opatrenia predkladané na schválenie ministerstvu financií, ktoré sa týkajú prostriedkov ES a príslušného spolufinancovania štátneho rozpočtu, schvaľuje na úrovni svojej kapitoly platobná jednotka. Správcovi kapitoly predkladá tieto rozpočtové opatrenia na vedomie. Po schválení rozpočtového opatrenia ministerstvom financií platobná jednotka zabezpečuje úpravy rozpočtu v príslušnom module RIS a informuje správcu kapitoly.