Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dane a účtovníctvo

Bol prijatý zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa novelizuje aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (v článku III.), a to vo vzťahu k záverom Analýzy.

Uvedenou novelou sa:

  • umožňuje odpočet daňovej straty počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období,
  • dopĺňa zoznam zložiek majetku oceňovaných reprodukčnou obstarávacou cenou uvedených v §25 odsek 1 zákona o účtovníctve o dlhodobý majetok obstaraný za protiplnenie vo forme koncesie.

V Analýze sa navrhuje novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá umožní, aby platitelia DPH neplatili dovoznú DPH colnému úradu, ale aby ju vykázali v DPH priznaní, pričom by zároveň mohli (v prípade splnenia zákonných podmienok) uplatniť nárok na jej odpočet.

  • Táto novela je podmienená schválením návrhu (v rámci plánovanej reformy daňovej a colnej správy), aby platitelia DPH neplatili dovoznú DPH colnému úradu, ale aby ju mohli iba evidenčne vykázať v tom istom priznaní, v ktorom majú nárok na jej odpočet.
  • Úloha predložiť vyššie uvedenú novelu nie je uvedená v uznesení  vlády SR č. 609/2009.

 MF SR vydalo:

Metodickú pomôcku k spôsobu účtovania a zdaňovania daňou z príjmu projektov verejno-súkromného partnerstva

Metodickú pomôcku k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri realizácii projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v SR

MF SR vydalo Opatrenie MF SR č. MF/15653/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.