Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozpočtové pravidlá

MF SR vypracovalo novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej sú zapracované závery Analýzy. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR, tá ho však zatiaľ neprerokovala. V novele sa vo vzťahu k PPP navrhuje:

 • Nová právna úprava rozširuje pôsobnosť právnej normy vo vzťahu k schvaľovaniu návrhu koncesnej zmluvy vo vláde SR aj na koncesie na služby.
 • Subjekt verejnej správy, s výnimkou subjektov územnej samosprávy, je oprávnený vyhlásiť verejné obstarávanie koncesie, ak ide o koncesiu na stavebné práce alebo koncesiu na služby s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 4 845 000 eur, len po predchádzajúcom schválení projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti vládou SR. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády SR je stanovisko MF SR) k štúdii realizovateľnosti a k projektu, a to najmä z hľadiska dôsledkov realizácie projektu na schodok a dlh verejnej správy v jednotnej metodike ESA 95 platnej pre EÚ, ale aj z hľadiska dodržiavania dobrej praxe, hodnoty za peniaze a pod.
 • Subjekt verejnej správy bude oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu, kde hodnota plnenia je rovná alebo vyššia ako 4 845 000  eur, len so súhlasom vlády SR. Rovnako ako doteraz bude súčasťou materiálu na rokovanie vlády SR stanovisko MF SR. Podľa navrhovanej úpravy sa MF SR v stanovisku vyjadruje okrem vplyvu na dlh verejnej správy aj k ďalším dôležitým parametrom (napr. k vplyvu na schodok verejnej správy, k dodržiavaniu dobrej praxe, k hodnote za peniaze a pod.).
 • Ak subjekt verejnej správy uzatvára dodatok ku koncesnej zmluve, je na uzatvorenie dodatku taktiež nevyhnutný predchádzajúci súhlas vlády SR.  Rovnako sa ako povinná súčasť materiálu na rokovanie vlády SR vyžaduje stanovisko MF SR.
 • Navrhovanou úpravou sa umožňuje MF SR vyžiadať si od subjektov verejnej správy informácie potrebné na účely hodnotenia a vykazovania schodku a dlhu verejnej správy, ako aj údaje o príprave a realizácii koncesie na stavebné práce a koncesie na služby.

MF SR vypracovalo novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorej sú zapracované závery Analýzy. Materiál bol predložený na rokovanie vlády SR, tá ho však zatiaľ neprerokovala. V novele sa vo vzťahu k PPP navrhuje:

 • Nová právna úprava rozširuje pôsobnosť právnej normy vo vzťahu k schvaľovaniu návrhu koncesnej zmluvy vo vláde SR aj na koncesie na služby.
 • Obec, VÚC a nimi zriadené a založené právnické osoby oznamujú MF SR vyhlásenie koncesie podľa osobitného predpisu a predkladajú MF SR návrh koncesnej zmluvy pred jej uzavretím.
 • MF SR dáva k predloženému návrhu koncesnej zmluvy stanovisko. Navrhovanou úpravou sa umožní MF SR vyjadriť sa v rámci svojho stanoviska nielen z hľadiska dôsledkov realizácie koncesnej zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy, ale posúdiť aj iné dôležité parametre návrhu koncesnej zmluvy (napr. vplyv na schodok verejnej správy, hodnotu za peniaze, dodržiavanie dobrej praxe).
 • Aj naďalej môžu obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby uzatvoriť koncesnú zmluvu, len ak sú dodržané rozpočtové obmedzenia upravené v tomto zákone (iné obmedzenia platia, ak podľa stanoviska MF SR realizácia koncesnej zmluvy má vplyv na vykazovanie dlhu verejnej správy, a iné obmedzenia platia,  ak nemá takýto vplyv).
 • Vyššie uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve.
 • Vyššie uvedené pravidlá platia, ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy:
 1. v prípade VÚC a nimi zriadených a založených právnických osôb sa rovná, alebo je vyššia ako 4 845 000 eur,
 2. v prípade obce a ňou zriadených a založených právnických osôb sa rovná alebo prevyšuje zákonom odstupňované hodnoty podľa počtu obyvateľov.

Navrhovanou úpravou sa umožňuje MF SR vyžiadať si od obcí, VÚC a nimi zriadených a založených právnických osôb informácie potrebné na účely hodnotenia a vykazovania schodku a dlhu verejnej správy, ako aj údaje o príprave a realizácii koncesie na stavebné práce a koncesie na služby.