Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2024-U k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027

Základným cieľom usmernenia k nezrovnalostiam a finančným opravám v rámci finančného riadenia v programovom období 2021 – 2027 (ďalej len „usmernenie“) je spracovanie legislatívnych, metodických a procesných postupov na národnej úrovni pri riešení nezrovnalostí a finančných opráv v rámci finančného riadenia, ktoré vznikli porušením práva EÚ, vnútroštátneho práva, ktorým sa uplatňuje právo EÚ alebo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku /rozhodnutia o schválení /zmluvy o financovaní a ktoré spôsobili alebo mohli spôsobiť poškodenie všeobecného rozpočtu EÚ alebo štátneho rozpočtu SR.

Usmernenie podrobnejšie rozpracováva postupy informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí a finančných opráv na národnej úrovni ako aj vo vzťahu k rozpočtu EÚ a zavedený režim ročného zúčtovania poskytnutých prostriedkov z rozpočtu EÚ medzi členským štátom a EK, pričom nadväzuje na všeobecné podmienky stanovené Rámcom implementácie fondov a Príručkou k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027 v platnom znení.

Usmernenie reflektuje požiadavky práva EÚ / vnútroštátneho práva v platnom znení, najmä podmienky osobitného zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Postupy v usmernení sú prepojené so spracovaním a evidenciou údajov o nezrovnalostiach, finančných opravách a vysporiadaní finančných vzťahov v hlavných informačných systémoch – monitorovacom systéme ITMS, v účtovnom systéme ISUF a systéme IMS OLAF, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie presného a spoľahlivého spracovania údajov, dokladov, finančných a účtovných výkazov podľa čl. 69 a 72 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej len „nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1060“) a následnej komunikácie prostredníctvom systému SFC voči EK.

Toto usmernenie sa nevzťahuje na Program spolupráce INTERACT IV na programové obdobie 2021 – 2027, pre ktorý sú postupy  upravené v platnej verzii Systému riadenia a implementácie Programu INTERACT IV na programové obdobie 2021 – 2027 a v metodickom usmernení riadiaceho orgánu Interact pre národné kontroly, nezrovnalosti, archiváciu a bankové účty, v platnom znení.

Usmernenie nadobúda účinnosť 23. mája 2024.