Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu vlani rástli

Aktualizované dňa: 02.01.2020 10:51

Celkové príjmy štátneho rozpočtu ku koncu decembra dosiahli 15,825 mld. eur. Na druhej strane výdavky štátneho rozpočtu dosiahli 18,027 mld. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu decembra 2019 hotovostný schodok vo výške 2,201 mld. eur. Pod tento výsledok sa podpísalo najmä čerpanie limitov výdavkov z minulých rokov.
 
Štátny rozpočet je však iba jednou časťou rozpočtu verejnej správy. Výsledky hospodárenia verejnej správy ovplyvňujú aj ďalšie subjekty, predovšetkým hospodárenie samospráv, sociálnej poisťovne a ďalších subjektov. Celkové výsledky hospodárenia verejných financií a teda aj celkový deficit bude známy až na jar tohto roka. 
 
Medziročný nárast daňových príjmov predstavoval 370,2 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 322,7 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 36,6 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 33,7 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 28,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 5,3 mil. eur. Uvedené kompenzovalo negatívny vývoj pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 44,4 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 18 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 5,6 mil. eur.
 
Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 42,8 mil. eur. Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne rástli o 65,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 97,4 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 10,7 mil. eur, pričom pokles zdrojov spolufinancovania predstavoval 12,3 mil. eur. Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 18,8 mil. eur. Transfer sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 106,4 mil. eur.
 
V rámci ďalších výdavkov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu najmä v súvislosti s valorizáciu platov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na úrovni takmer 0,5 mld. eur. V rámci rezortu obrany došlo k nárastu výdavkov o 440,2 mil. eur, a to najmä v súvislosti s nákupom viacúčelových taktických lietadiel a na zvýšenú rutinnú a štandardnú údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, vrátane špeciálnych služieb. V rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny došlo k výraznému medziročnému nárastu výdavkov 277,5 mil. eur, a to najmä v súvislosti so:

     -  zvýšením peňažného príspevku na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku a pre opatrovateľov
        poberajúcich dôchodkovú dávku a hodinovej sadzby osobnej asistencie     
     -  zvýšením vianočného príspevku dôchodcom, kde pre niektorých dôchodcov zvýšenie predstavuje
        až dvojnásobok sumy a zároveň sa zvýšila horná hranica nároku na výplatu vianočného príspevku z pôvodných
        60 percent na 65 percent priemernej mesačnej mzdy, čím došlo aj k zvýšeniu počtu poberateľov
     -  zavedením dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
     -  zvýšením výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených
        odkázanosťou
     -  zavedením jednorazového zvýšenia prídavku na dieťa za mesiac, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do  prvého
        ročníka základnej školy
     -  valorizáciou rodičovského príspevku k 1. januáru 2019

V rámci ministerstva hospodárstva to boli napr. zvýšené výdavky na realizáciu investície JLR o 65,4 mil. eur, bola poskytnutá podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky (TPS) vo výške 40 mil. eur. Ministerstvo dopravy realizovalo zvýšené výdavky na výstavbu infraštruktúry vo výške 95,3 mil. eur. Ministerstvo pôdohospodárstva zvýšilo medziročne výdavky na programy podpory v rámci štátnej pomoci poľnohospodárom o 40,1 mil. eur.
 
Okrem vyššie uvedených titulov bolo v priebehu roka zabezpečené dofinancovanie pre sektor zdravotníctva vo výške 180 mil. eur.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2018
Schválený
rozpočet
2019
Skutočnosť
k
31.12.2019
% plnenia ŠR v roku 2019 Index
2019 / 2018

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 381 013 15 497 654 15 825 535 102,1% 102,9%
Daňové príjmy 11 966 204 12 464 557 12 336 357 99,0% 103,1%
EÚ príjmy 2 169 725 1 665 041 2 126 921 127,7% 98,0%
Dividendy 438 905 438 211 504 811 115,2% 115,0%
      z toho:  štátny rozpočet 438 895 438 201 504 801 115,2% 115,0%
                   MH Manažment, a. s. 10 10 10 100,0% 100,0%
Ostatné príjmy 806 179 929 845 857 446 92,2% 106,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 16 563 255 17 538 901 18 027 015 102,8% 108,8%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 134 592 1 178 597 1 037 178 88,0% 91,4%
EÚ výdavky 2 081 909 1 665 041 2 092 561 125,7% 100,5%
Spolufinancovanie 316 601 234 149 304 343 130,0% 96,1%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 731 424 839 668 750 226 89,3% 102,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  106 413 0 0 –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 12 192 316 13 621 446 13 842 707 101,6% 113,5%
Schodok štátneho rozpočtu -1 182 242 -2 041 247 -2 201 480 107,8% 186,2%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR