Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Nakladanie s majetkom s osobitným zákonným režimom (napr. prioritný infraštruktúrny majetok, prioritný investičný majetok a pod.)

Do 31. decembra 2010 majú byť na rokovanie vlády SR predložené novely zákonov vo vecnej pôsobnosti jednotlivých rezortov, v ktorých majú byť upravené právnické osoby založené z majetku štátu, spravujúce majetok štátu podľa osobitného predpisu alebo nakladajúce s majetkom, ktorý má osobitnú zákonnú kvalifikáciu (napr. prioritný infraštruktúrny majetok, prioritný investičný majetok a pod.)

V súčasnosti je známe, že z vyššie uvedených zákonov bol prijatý zákon č. 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vzťahu k záverom Analýzy sa v tomto zákone: 

  • Zakotvuje možnosť užívania prioritného investičného majetku na základe koncesnej zmluvy na realizáciu niektorých PPP projektov. A to v prípade, ak by súčasťou konceptu konkrétneho projektu bolo aj užívanie pozemkov a zariadení spadajúcich pod režim prioritného investičného majetku súkromným partnerom a nájomná zmluva by nebola vhodným zmluvným rámcom na úpravy vzťahu medzi zúčastnenými subjektmi.
  • Upravuje sa nakladanie s majetkom spoločnosti počas koncesnej lehoty, ktorý je predmetom koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb. Ide o osobitnú právnu úpravu  nakladania s koncesným  majetkom, ktorý bude využívať podnikateľský subjekt – koncesionár na účely poskytovania verejných služieb počas koncesnej lehoty, dovtedy zabezpečovaných  spoločnosťou.
  • Navrhuje sa, aby spoločnosť mohla uzatvoriť koncesnú zmluvu len s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky, ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy  prevyšuje sumu 5 150 000 eur. Predmetom posúdenia bude jeden z kľúčových aspektov, t.j., či koncesná zmluva prináša verejnému sektoru tzv. hodnotu za peniaze. Hodnota za peniaze znamená získavanie najvyššej možnej a súčasne využiteľnej hodnoty za vynaložené verejné prostriedky.
  • Neumožňuje sa spoločnosti previesť koncesný majetok do vlastníctva  iných osôb.
  • Uvádza sa okruh práv, ktoré možno koncesionárovi ku koncesnému majetku priznať. Konkrétny rozsah práv (aj povinností) bude predmetom koncesnej zmluvy.
  • Pri nakladaní s koncesným majetkom koncesionár koná v rozsahu práv a povinností dohodnutých v koncesnej zmluve vo vlastnom mene. Návrh zákona ukladá koncesionárovi povinnosti pri udržiavaní koncesného majetku v riadnom stave. Návrhom zákona sa umožňuje, aby koncesionár ako súkromný partner mohol prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo zriadiť k nemu vecné bremeno.
  • Podmienkou je, aby  možnosť prenechania majetku spoločnosti koncesionárom do užívania tretím osobám bola upravená v koncesnej zmluve. Trvanie týchto právnych vzťahov je limitované na obdobie trvania koncesnej zmluvy.
  • Projektom PPP môže byť aj vytvorenie právneho subjektu (joint venture - spoločný podnik), na ktorom sa spoločne podieľa tak súkromný ako aj verejný partner alebo získanie kontroly súkromným partnerom nad existujúcim subjektom verejného sektora.