Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stavebné právo

Bol prijatý zákon č. 118/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 7. 2010). V tejto novele sú zapracované závery Analýzy a to:

  • Umožnilo sa uskutočňovať stavbu na základe práva vyplývajúceho z  koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.
  • Dopĺňa sa účel, pre ktorý je prípustné vo verejnom záujme za splnenia ďalších zákonných podmienok vyvlastniť, o možnosť vyvlastnenia alebo obmedzenia vlastníckeho práva k pozemkom alebo stavbám pre zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásiem vo väzbe na osobitný predpis, ktorým je zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dopĺňajú sa ustanovenia upravujúce tie prípady, kedy je predmetom vyvlastnenia nehnuteľnosť, ktorá je predmetom exekučného konania, a to tak vo vzťahu k procesným pravidlám vyvlastnenia ako aj k poskytnutiu náhrady.
  • Bližšie sa upravili podmienky, kedy je predmetom vyvlastnenia nehnuteľnosť, ktorá je predmetom exekučného záložného práva.

Bol prijatý zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 5. 2010). V tejto novele okrem iného:

  • Boli zapracované závery Analýzy, a to konkrétne, že vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti sa môže verejný partner stať aj v prípade, ak samotné povolenie zabezpečí súkromný partner.
  • Zakotvuje sa rovnaká zásada i pri zápise údajov o vlastníctve k rozostavanej stavbe. Pre zápis vlastníckeho práva k rozostavanej stavbe do katastra nehnuteľností bude potrebné predložiť nielen stavebné povolenie ale i napr. zmluvu o dielo uzavretú so zhotoviteľom alebo koncesnú zmluvu uzavretú medzi štátom ako vlastníkom stavby a súkromným partnerom v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP).