Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 2/2007-M k spracovaniu výkazov v ISUF

Manuál č. 2/2007-M k spracovaniu výkazov v ISUF

Cieľom tohto manuálu je poskytnúť podporu pri vyhotovovaní údajov podľa pokynu MF SR č. MF/28409/2005-13 zo 7.decembra 2005, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy (uverejneného vo FS 10/2005) a oznámenia MF SR č. MF/26651/2006-312 o zmene a doplnení textu v pokyne MF SR č. MF/28409/2005 – 13 (uverejneného vo FS 12/2006).

Ide o vyhotovenie údajov účtovných výkazov súvaha a výkaz ziskov a strát a finančného výkazu o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu štvrťročne predkladaných do Štátnej pokladnice. Manuál obsahuje postup pri vyhotovovaní údajov výkazov:

a) Súvaha Úč ROPO SFOV 1–01,

b) Časť B Náklady rozpočtových organizácií Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2–01,

c) Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov rozpočtových organizácií štátu Fin RO 1-04.