Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Bilancia štátneho rozpočtu

Aktualizované dňa: 03.01.2022 09:00

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2021 schodok vo výške 7 014,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 446,7 mil. eur (+9,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 702,4 mil. eur (+3,0 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 744,3 mil. eur (-9,6 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 673,9 mil. eur (+14,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 969,2 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 511,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 105,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 54,6 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 43,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,1 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 24,1 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 11,2 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 277,3 mil. eur (-10,9 %).

Príjmy štátneho rozpočtu z dividend medziročne vzrástli o 52,1 mil. eur (+12,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 2,0 mil. eur (-0,2 %). Ide najmä o medziročný pokles príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 33,6 mil. eur a úrokov o 1,8 mil. eur, ktorý bol do značnej miery kompenzovaný nárastom iných nedaňových príjmov o 30,8 mil. eur a kapitálových príjmov o 1,3 mil. eur. Príjmy z prenájmu majetku medziročne klesli o 0,4 mil. eur. Pozitívny vplyv mal aj medziročný nárast grantov a transferov na úrovni 1,7 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 139,5 mil. eur (-17,5 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 31,2 mil. eur (+1,3 %). Medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 7,4 mil. eur (-1,9 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 89,4 mil. eur (+10,2 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný pokles o 129,9 mil. eur (-13,4 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 858,6 mil. eur (+4,7 %).

 

Bilancia štátneho rozpočtu

(v tis. eur) Skutočnosť 2020 Skutočnosť k
31.12.2020
Schválený rozpočet
2021
Skutočnosť k
31.12.2021
% plnenia ŠR v roku 2020 % plnenia ŠR v roku 2021 Index
2021 / 2020

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 750 635 15 750 635 15 806 153 17 197 298 100,0% 108,8% 109,2%
Daňové príjmy 11 872 170 11 872 170 11 798 851 13 546 076 100,0% 114,8% 114,1%
EÚ príjmy 2 551 329 2 551 329 2 782 531 2 273 989 100,0% 81,7% 89,1%
Dividendy 428 475 428 475 423 965 480 558 100,0% 113,3% 112,2%
     z toho:  štátny rozpočet 428 465 428 465 423 965 480 558 100,0% 113,3% 112,2%
                  MH Manažment, a. s. 10 10 0 0 100,0% –– ––
Ostatné príjmy 898 661 898 661 800 806 896 675 100,0% 112,0% 99,8%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 509 055 23 509 055 27 603 807 24 211 424 100,0% 87,7% 103,0%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 796 973 796 973 1 112 350 657 488 100,0% 59,1% 82,5%
EÚ výdavky 2 326 973 2 326 973 2 782 531 2 358 153 100,0% 84,7% 101,3%
Spolufinancovanie 385 660 385 660 679 721 378 300 100,0% 55,7% 98,1%
Odvod do rozpočtu EÚ 877 392 877 392 1 038 917 966 750 100,0% 93,1% 110,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  969 865 969 865 839 198 840 000 100,0% 100,1% 86,6%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 152 192 18 152 192 21 151 090 19 010 733 100,0% 89,9% 104,7%
Schodok štátneho rozpočtu -7 758 420 -7 758 420 -11 797 654 -7 014 126 100,0% 59,5% 90,4%