Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vstup do bytu alebo nebytového priestoru

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

Podľa dôvodovej správy k predmetnému ustanoveniu „ide o osobitnú zodpovednosť vlastníka bytu a nebytového priestoru za spôsobenú škodu. Touto právnou úpravou sa sledujú oprávnené a chránené záujmy ostatných spoluvlastníkov bytu a nebytových priestorov, ako aj správcu ako garanta odbornosti pri výkone správy bytového domu.“. Pri uplatnení zodpovednosti za škodu, ktorú vlastník bytu alebo nebytového priestoru spôsobí tým, že neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru, sa postupuje podľa všeobecnej úpravy upravenej ustanovením § 420 Občianskeho zákonníka.