Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Účtovná závierka do roku 2015

Mikro účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku prvýkrát k 31.12.2014 podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Opatrenie č. MF/23377/2014-74 od 1. januára 2015 zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 123/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74 (oznámenie č. 670/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/26120/2007-74 (oznámenie č. 627/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74 (oznámenie č. 508/2008 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2010 č. MF/25947/2010-74 (oznámenie č. 522/2010 Z. z.), opatrenia z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74 (oznámenie č. 370/2011 Z. z.), opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74 (oznámenie č. 407/2013 Z. z.) a opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74 (oznámenie č. 282/2014 Z. z.).

Veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok a za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok, postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.

Malé účtovné jednotky pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok a za účtovné obdobie, ktoré začína v priebehu roka 2015, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie hospodársky rok, postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky.

Úplné znenie

Úplné znenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov - pracovný materiál pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014

Úplné znenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov - pracovný materiál pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2013

Úplné znenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov - pracovný materiál pre rok 2011

Úplné znenie Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov - pracovný materiál pre rok 2009 a 2010

Tlačivá

prílohy - Súvahy a Výkazu ziskov a strát spolu s vysvetlivkami sú zverejnené v časti Materiály a dokumenty - Vzory tlačív- Vzory tlačív pre účtovníctvo do roku 2011, pre účtovné obdobie končiace 31. 12. 2013 a neskôr tu: Vzory tlačív pre podvojné účtovníctvo 

Opatrenia

Opatrenie Ministerstva financií č. 4455/2003-92 z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2003)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov ( uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2014)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov ( uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013)

Príloha opatrenia č. MF/17920/2013-74 sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a neskôr.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov ( uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011)

Opatrenie č. MF/24013/2011-74 sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/25947/2010-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. novembra 2008 č. MF/24219/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. 26120/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2007)

Opatrenie Ministerstva financií SR z 12. decembra 2006 č. MF/25812/2006-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 12/2006)

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/26670/2005-74 zo 14. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2005)

Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/10069/2004-74 z 24. novembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení opatrenia č. 25167/2003-92 a o zmene a doplnení niektorých opatrení (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004)

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 25167/2003-92 z 11. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003)