Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál č. 2/2010 - M k evidencii nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS v programovom období 2007 – 2013

Cieľom manuálu je poskytnúť komplexný popis technicko – funkčných procesov evidencie a spracovania údajov k nezrovnalostiam, žiadostiam o vrátenie finančných prostriedkov a oznámeniam o vysporiadaní finančných vzťahov v informačnom systéme ITMS. Manuál dopĺňa (nenahrádza) metodické informácie a postupy uvedené v Systéme finančného riadenia ŠF a KF pre programové obdobie 2007 – 2013, v usmernení Ministerstva financií SR 16/2008-U a príručke používateľa ITMS a ISUF z pohľadu postupnosti aktivít a postupnosti procesov, t. j. popisuje jednotlivé kroky spracovania údajov k nezrovnalosti, resp. vysporiadania finančných vzťahov od prvotnej evidencie v ITMS až po vysporiadanie – vrátenie finančných prostriedkov. Dôraz sa kladie na správnosť a úplnosť evidencie v ITMS tak, aby Slovenská republika bola schopná na základe výstupných zostáv z ITMS a ISUF zostaviť výkaz výdavkov k žiadosti o platbu na EK znížený o neoprávnené výdavky, čo je možné iba za predpokladu správnej a úplnej evidencie v oboch informačných systémoch.

Manuál je určený pre riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, platobnú jednotku, certifikačný orgán , orgán auditu a úrad vládneho auditu

Manuál č. 2/2010 - M, (verzia 5.0) nadobudol účinnosť dňa 21.04.2016.