Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 7/2010-U k postupu účtovania príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v ISUF týkajúcich sa projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu vo vzťahu k delimitácii platobnej

Dátum vydania: 29.10.2010

Dátum platnosti: 29.10.2010

Toto  usmernenie sa  vzťahuje  na výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je určené pre platobnú jednotku v rámci príslušného ministerstva, na ktoré prešli úlohy platobnej jednotky v súvislosti so zánikom MVRRSR a MŽP SR k 30.6.2010, vznikom MPŽPRR SR k 1.7.2010 a vznikom MŽP SR k 1.11.2010. Táto skutočnosť si vyžiadala úpravu evidovania údajov v systéme ISUF pri účtovaní pohľadávky voči prijímateľovi v účtovných okruhoch  ISUF 2230, 2240 a 2330.

Keďže pri projektoch, ktoré prešli do pôsobnosti platobnej jednotky delimitáciou z inej platobnej jednotky nie je možné pri účtovaní na účet 648108 zaznamenávať v poli „prvok ŠPP“ číselný kód projektu bez špecifikácie zdroja, číselný kód projektu bez špecifikácie zdroja sa bude uvádzať na účte 378108 v poli „platobná referencia“.