Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2010-U k delimitácií Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR vo vzťahu k finančnému riadeniu fondov ES

Usmernenie k delimitácii Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR vo vzťahu k finančnému riadeniu fondov ES, verzia 1.1

Dátum vydania: 13. 05. 2010

Dátum platnosti: 13. 05. 2010

Usmernenie je platné pre programové obdobie 2007 – 2013 a v prípade potreby sa primerane použije aj pre programové dokumenty týkajúce sa štrukturálnych fondov a projekty Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu v programovom období 2004 – 2006.

Usmernenie svojim obsahom vychádza z potreby doplnenia platných materiálov a usmernení v oblasti finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu o špecifické postupy vo vzťahu k delimitácii rozpočtovej organizácie (riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, vrátane VOJ platobnej jednotky/prijímateľa) v priebehu rozpočtového roka.

Hlavným cieľom tohto usmernenia je spracovanie vybraných postupov finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súvislosti s delimitáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva životného prostredia SR v priebehu rozpočtového roka 2010. Na základe zákona č. 37/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov k 30.06.2010 zaniká MVRR SR a MŽP SR a ich pôsobnosť v oblasti implementácie predvstupových nástrojov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu prechádza na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a  Úrad vlády SR. Niektoré úlohy bude v zmysle poverenia plniť Ministerstvo financií SR.

Usmernenie je určené pre orgány a subjekty (riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, platobná jednotka, certifikačný orgán, prijímateľ) zúčastnené na financovaní operačných programov:

 • Operačný program Technická pomoc,
 • Operačný program Bratislavský kraj,
 • Regionálny operačný program,
 • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na programové obdobie 2007 – 2013,
 • Operačný program Životné prostredie

a projektov Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu v programovom období 2004-2006.  

Základné náležitosti vyplývajúce z delimitácie organizácií s dopadom na činnosti orgánov zapojených do finančného riadenia  definované týmto usmernením sú nasledovné:

 • postupy spracovania žiadostí o platbu v závislosti od toho, či je delimitovaná rozpočtová organizácia riadiaceho orgánu zároveň aj prijímateľom, resp. ak je prijímateľom iný subjekt;
 • termíny pre predkladanie posledných súhrnných žiadostí o platbu;
 • povinnosti súvisiace s evidenciou údajov súvisiacich s finančným riadením do ITMS a ISUF;
 • povinnosti súvisiace s vysporiadaním finančných vzťahov,  účtovníctvom a výkazníctvom platobných jednotiek;
 • povinnosti v súvislosti s prechodným obdobím;
 • povinnosti „nástupníckych“ organizácií preberajúcich úlohy orgánov zapojených do systému  finančného riadenia.

Ustanovenia tohto usmernenia týkajúce sa súhrnných žiadostí o platbu je potrebné adekvátne uplatniť na žiadosti o platbu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR na programové obdobie 2007 – 2013.

Úlohou riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi a platobných jednotiek je prispôsobiť a jasne špecifikovať usmernenie na podmienky implementácie, pričom uvedené usmernenie je potrebné chápať ako stanovenie minimálnych požiadaviek a je možné pristúpiť k prísnejším pravidlám zo strany jednotlivých orgánov. Následne je nevyhnutné vykonať úpravu, resp. doplnenie príslušných dokumentov, vrátane svojho vnútorného manuálu o postup súvisiaci s delimitáciou.

Riadiaci orgán je zároveň povinný o úlohách a povinnostiach vyplývajúcich z usmernenia informovať všetkých svojich prijímateľov.