Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 14/2007-U k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2007

Vzhľadom na špecifiká rozpočtových pravidiel, informačných systémov ITMS, ISUF, RIS a Štátnej pokladnice pri ukončení rozpočtového roka 2007 a rozpísanie parlamentom schváleného rozpočtu v systéme RIS všetkými kapitolami 1. februára 2008, usmernenie svojím obsahom upresňuje podmienky a lehoty pre spracovanie žiadostí o platbu konečných prijímateľov/príjemcov pomoci, súhrnných žiadostí o platbu a podmienky viazania výdavkov štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V usmernení sú definované povinnosti pre platobný orgán, platobné jednotky, konečných prijímateľov – štátne rozpočtové organizácie a správcov kapitol, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny v nadväznosti
na ukončenie rozpočtového roka 2007. 

Platobné jednotky a rozpočtové útvary správcov kapitol v spolupráci s riadiacimi orgánmi sú povinné zabezpečiť informovanie všetkých dotknutých konečných prijímateľov - štátne rozpočtové organizácie, ktorí realizujú projekty v rámci programov ich rozpočtovej kapitoly.

Za účelom dosiahnutia bezproblémového plnenia potrebných úloh a povinností v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2007 a zahájením rozpočtového roka 2008 si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie termínov a postupov špecifikovaných týmto usmernením. 

Dátum vydania:  05. 11. 2007

Dátum účinnosti: 05. 11. 2007