Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 12. 2006

Správa o zisteniach z certifikačných overovaníštrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31. 12. 2006

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 23.5.2007 schválila materiál „Správa o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu k 31.12.2006“.

Certifikácia je potvrdenie správnosti a oprávnenosti výdavkov a efektívnosti systémov riadenia a kontroly štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Vykonáva ju Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) ako platobný orgán pre štrukturálne fondy a Kohézny fond (ďalej len PO pre ŠF a KF) v zmysle čl. 9 nariadenia EK č. 2001/438/ES a v zmysle čl. 8 nariadenia Komisie č. 1386/2002 ako nevyhnutný predpoklad predloženia žiadosti o priebežnú a záverečnú platbu na Európsku komisiu na základe predložených súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len SŽP). Za rok 2006 bolo vykonaných spolu 94 certifikačných overovaní.

Nosná časť správy sa zaoberá zhodnotením certifikačných overovaní podľa jednotlivých programových dokumentov v rámci štrukturálnych fondov a Kohéznom fonde. Pri každom programovom dokumente je za rok 2006 uvedený počet a objem predložených súhrnných žiadostí o platbu, overovaná vzorka výdavkov, vyčíslenie neoprávnených výdavkov a najzávažnejšie nedostatky, ktoré boli identifikované v rámci certifikačných overovaní.

Posledná časť správy definuje závery a odporúčania, ktoré vyplynuli z identifikovaných zistení na rôznych stupňoch riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Je potrebné upozorniť, že certifikačné overovanie sa uskutočňuje len na skúmanej vzorke. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci certifikačných overovaní boli zistené neoprávnené výdavky, boli riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány pod riadiacimi orgánmi upozornené, aby opätovne uskutočňovali dôkladnú kontrolu, a aby žiadosti o platbu boli znížené o neoprávnené výdavky.

Za rok 2006 bolo vykonaných spolu 94 certifikačných overovaní. Celkovo bolo za rok 2006 predložených 326 SŽP v celkovej sume 19 343 975 514,33 Sk, z toho bolo 279 schválených v celom objeme, 43 schválených v zníženom objeme a 4 neschválené. Certifikačne overených bolo za všetky programové dokumenty 94 SŽP, čo predstavuje 28,83 % z celkovo predložených SŽP, z toho za ERDF bolo vykonaných 40 certifikačných overovaní, za ESF 47 a za EAGGF 7. Na úrovni programových dokumentov bolo najviac certifikačných overovaní vykonaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje (20). Najmenej certifikačných overovaní bolo vykonaných v rámci Interreg IIIA Maďarsko-SR-Ukrajina (2).

Najviac SŽP bolo predložených v rámci fondu ERDF: 186 SŽP, najmenej v rámci EAGGF: 27. Najviac neschválených SŽP (3) bolo v rámci fondu ERDF, najmenej (0) v rámci fondu EAGGF. Najvyšší podiel certifikačne overených SŽP k celkovo predloženým SŽP má ESF 41,59 %, naopak najmenší podiel má ERDF 21,51 %.

V rámci certifikácie bola skontrolovaná vzorka 571 787 050,75 Sk, čo predstavuje 2,96 % z celkovej sumy predložených SŽP. V rámci toho boli zistené neoprávnené výdavky v celkovej výške 11 273 352,92 Sk, t.j. 1,97 % z overovanej vzorky. Najvyššia miera neoprávnených výdavkov bola zistená v rámci programu EQUAL, ktorá je až 28,15 %, čo predstavuje 3 381 748,18 Sk. V rámci Operačného programu Základná infraštruktúra boli zistené neoprávnené výdavky v najvyššej sume 6 965 343,00 Sk, čo predstavuje 4,09 % z overovanej vzorky.